Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 12.maijāNr. 226

protokols Nr. 9, 28. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmumā Nr.21
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā,
Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Vikingu ielā 18, Vikingu ielā 20 un Vikingu ielā 22”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē 2007.gada 28.novembrī saņemto sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielupes sporta un atpūtas centrs”, reģistrācijas Nr.*** un V.B. (personas kods ***) iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome 2008.gada 17.janvārī pieņēma lēmumu Nr.21 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Vikingu ielā 18, Vikingu ielā 20 un Vikingu ielā 22”.

2011.gada 13.aprīlī Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajā nodaļā ir reģistrēts V.B. iesniegums ar lūgumu veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmumā Nr.21 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Vikingu ielā 18, Vikingu ielā 20 un Vikingu ielā 22”, izslēdzot no detālplānojuma teritorijas zemesgabalus Vikingu ielā 18 (kadastra Nr.***), Vikingu ielā 20 (kadastra Nr.***) un Vikingu ielā 22 (kadastra Nr.***).

Ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2008.gada 10.jūnija rīkojumu Nr.2-02/299 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (Ģenerālplānā)” darbības apturēšanu un 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” darbības apturēšanu daļā un 2009.gada 24.marta Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr.2008-39-05, ir noteikts, ka apturēto teritoriju plānotā (atļautā) izmantošana nosakāma atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 25.jūlija lēmumam Nr.893 „Par Jūrmalas attīstības plānu (ģenerālplānu)”, līdz ar to, zemesgabala Vikingu ielā 14/16 atļautā izmantošana noteikta „Dabas pamatne”.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” un saskaņā ar 2011.gada 27.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/08) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmumā Nr.21 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Vikingu ielā 18, Vikingu ielā 20 un Vikingu ielā 22”:

1.1. lēmuma nosaukumu izteikt šādā redakcijā „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu ielā 12 un Vikingu ielā 14/16”;

1.2. Lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1. Uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu ielā 12 (kadastra Nr. ***) un Vikingu ielā 14/16 (kadastra Nr. ***) saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu”;

1.3. Apstiprināt precizēto darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu.

1.4. Lēmuma 3.punktu izteikt šādā redakcijā:

„3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ilzi Vicepu.”

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai .

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 12.maija lēmumu Nr.226

(protokols Nr.9, 28.punkts)

PDF2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 12.maija lēmumu Nr.226

(protokols Nr.9, 28.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu ielā 12 (kadastra Nr. ***, platība 2004kv.m) un

Vikingu ielā 14/16 (kadastra Nr. ***, platība 6451kv.m)

Zemesgabalu īpašnieki

Vikingu iela 12

Jūrmalas pilsētas dome (nodokļu maksātāja kods 90000056357)

Vikingu iela 14/16

Jūrmalas pilsētas dome (nodokļu maksātāja kods 90000056357)

Zemesgabalu nomnieki

Vikingu iela 12

SIA „Lielupes sporta un atpūtas centrs” (nodokļu maksātāja kods ***)

Vikingu iela 14/16

SIA „Lielupes sporta un atpūtas centrs” (nodokļu maksātāja kods ***)

Izstrādātājs LAS arhitekts (arhitektūras firma) ar sertifikātu teritoriālplānošanā (pilsētbūvniecībā), dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas būvju arhitektūrā.

1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS

Projekta mērķis ir izstrādāt detālplānojumu, izvērtējot teritorijas vienotas attīstības un Lielupes krasta nostiprinājuma iespējas, vadoties no Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka LR 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57.1.punkts un 1997.gada Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumu (būvnoteikumu)7.15.2.(2) punkts.

2. ZEMESGABALA RAKSTUROJUMS

2.1. Zemesgabali atrodas Jūrmalā, Stirnuraga un Lielupes rajonā, teritorijā starp Vikingu ielu un Lielupes upi.

2.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu (Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12. jūlija saistošie noteikumi Nr.19) zemesgabals Vikingu ielā 12 atrodas Jauktā darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorijā (J) un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Attīstības plānu (1995.gada 25.jūlija lēmums Nr.893) zemesgabals Vikingu ielā 14/16 atrodas „Dabas pamatnes” teritorijā (DP), atbilstoši „Dabas pamatnes” teritoriju iedalījumam – Apstādījumu teritorijā (A).

2.3. Apbūves noteikumos jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritorijas (J) nozīmē zemesgabalus, kur primārais izmantošanas veids ir darījumu, tirdzniecības un/vai apkalpes iestāžu, atpūtas iestāžu un savrupmāju apbūve, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.

2.4. Apbūves noteikumos (1997.gada 20.februāra lēmums Nr.203) apstādījumi (A) ietver parkus, skvērus, savrupmāju un dzīvojamo māju pagalmu apstādījumus, kapsētas, dabīgo ūdensteču un ūdenstilpju krastus un nogāžu stādījumus.

2.5. Daļa teritorijas atrodas Lielupes upes aizsargjoslā un applūstošā teritorijā, daļai teritorijas nepieciešama inženiertehniskā sagatavošana.

2.6. Daļa teritorijas atrodas vietējas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa 100m aizsardzības joslā.

3. DARBA UZDEVUMS ( SASKAŅĀ AR LR 06.10.2009. MK NOTEIKUMU NR.1148 7., 8. 67. un 70. PUNKTIEM)

3.1. Detālplānojumu izstrādā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

3.2. Detālplānojumā katrai esošajai un plānotajai zemes vienībai parāda pašreizējo izmantošanu, ietverot LR 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 8.1.-8.8.punktu prasības.

4. DETĀLPLĀNOJUMA SASTĀVDAĻAS

4.1. Saskaņā ar LR 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 51., 52., 53., 54., 55.punktiem;

4.2. Detālplānojuma min. 4 sējumus noformēt saskaņā ar LR 23.04.1996. MK noteikumiem Nr.54 ”Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

4.3. Viens eksemplārs komplektējams atbilstoši LR 06.10.2009 . noteikumu Nr.1148 79.punkta prasībām.

5. DARBA IZSTRĀDĀŠANAS NOSACĪJUMI

5.1. Detālplānojuma projektu izstrādā saskaņā ar LR 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām;

5.2. Detālplānojuma izstrādei izmanto aktualizētu Latvijas ģeodēziskā koordinātu sistēmā LKS 92 izstrādātu topogrāfisko plānu ar mēroga noteiktību 1:500.

5.3. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju, no:

5.3.1. Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes;

5.3.2. VZD Rīgas reģionālās nodaļas,

5.3.3. VAS „Latvijas Valsts ceļi”;

5.3.4. Veselības inspekcijas;

5.3.5. SIA “Jūrmalas Gaisma”;

5.3.6. SIA “Lattelecom” Lielrīgas reģiona;

5.3.7. SIA “Jūrmalas ūdens”;

5.3.8. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

5.3.9. AS “Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

5.3.10. Valsts Meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes mežniecības.

5.3.11. Domes Būvniecības nodaļas;

5.3.12. Domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas;

5.3.13. Domes ekonomikas un attīstības nodaļas;

5.3.14. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.

6. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES LAIKA GRAFIKS

6.1. Ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 72. un 73.punktā noteiktos sabiedriskās apspriešanas termiņus.

6.2. Sabiedriskās apspriešanas ietvaros nosūtīt paziņojumus detālplānojuma teritorijā ietverto un tiem blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem.

6.3. Detālplānojuma pirmā redakcija iesniedzama izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc darba uzdevuma apstiprināšanas.

6.4. Sabiedriskās apspriešanas laikā organizēt sabiedrisko apspriedi - tikšanos ar projekta autoriem, iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem.

7. DETĀLPLĀNOJUMA AKCEPTĒŠANA, PIEŅEMŠANA

7.1. Pēc detālplānojuma projekta un izstrādes vadītāja atzinuma izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 71.punktam par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai detālplānojuma redakcijas precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam. Pilsētplānošanas nodaļā tiek iesniegti detālplānojuma pirmās redakcijas materiāli sabiedriskajai apspriešanai, nosūtīšanai visām institūcijām atzinuma sniegšanai. Pieprasījumiem atzinuma saņemšanai jāpievieno detālplānojuma pirmās redakcijas eksemplārs.

7.2. Projekta materiāli sabiedriskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona) un digitālā veidā (*.dgn vai *dwg, un *.pdf formātā).

7.3. Detālplānojuma dokumentāciju izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai domē, pievienojot savu atzinumu. Dome pieņem lēmumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”76.punktam.

7.4. Detālplānojuma grafiskās daļas plānus iesniegt Pilsētplānošanas nodaļā digitālā veidā (*.dgn, *.dwg, *.dxf formātā), pievienojot iesniegto grafisko materiālu sarakstu.

Sagatavoja I.Vicepa

67754071


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF