Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 12.maijāNr. 229

protokols Nr. 9, 31. punkts

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam
Jūrmalā, Kāpu ielā 111/113 apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumu Nr.615 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 111/113” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1.punktu un izskatot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2011.gada 13.aprīļa lēmumu (protokols Nr.1.1-59/07), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojuma grozījumu projektu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 111/113 un izdot saistošos noteikumus.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF