Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 12.maijāNr. 230

protokols Nr. 9, 33. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā,
Lielupe 5901 apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 7.oktobra lēmumu Nr.675 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 5901” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1.punktu un izskatot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2011.gada 27.aprīļa lēmumu (protokols Nr.1.1-59/07), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 5901 un izdot saistošos noteikumus.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF