Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 12.maijāNr. 232

protokols Nr. 9, 44. punkts

Par atzinības izteikšanu
vijolniecei P.Š.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 7.2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izteikt atzinību un piešķirt naudas balvu LVL 2500.00 (divi tūkstoši pieci simti latu, 00 santīmi) apmērā Jūrmalas pilsētas iedzīvotājai, Grācas mākslu universitātes maģistrantūras studentei vijoles klasē P.Š. (personas kods ***) par sasniegumiem 37.starptautiskajā „Luisa Sigalla” mūzikas izpildītāju konkursā Čīlē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF