Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 26.janvāra 54.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2011.gada 12.maijāNr. 235

protokols Nr. 9, 39. punkts

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā,
Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1998.gada 14.augusta lēmumu Nr.1429 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Jelgavas ielā 5” izveidots zemesgabals 980 m2 platībā garāžu ēku un dispečerpunkta uzturēšanai.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumu Nr.1041 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētajiem zemesgabaliem”, noteikts, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošas un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējamas apbūvētas zemes vienības, kuras atrodas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 31.marta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu un dispečerpunktu Jūrmalā, Jelgavas ielā 5, kadastra Nr.1300 007 4907 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000489196.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2001.gada 26.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz garāžas ēku Jūrmalā, Jelgavas ielā 5, kadastra apzīmējums 1300 507 4907 004 nostiprinātas O.Z., zemesgrāmatu nodalījums Nr.5803.

Jūrmalas pilsētas domē 2006.gada 10.augustā ir saņemts un reģistrēts privatizācijas ierosinājumu reģistrā ar Nr.538/228 O.Z. privatizācijas ierosinājums.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 8.jūlija lēmumu Nr.512 „Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar O. Z.” noslēgts zemesgabala daļas 50 m2 platībā nomas līgums ar O.Z. līdz 2015.gada 11.maijam garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 507 4907 004 uzturēšanai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, Latvijas Republikas likumu „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Privatizācijas komisijas 2008.gada 21.oktobra lēmumu (protokols Nr.4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot privatizācijai atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5, kadastra numurs 1300 007 4907, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000489196, daļu 50 m2 platībā no zemesgabala ar kopējo platību 980 m2, kas nepieciešama garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 507 4907 004 uzturēšanai. Grozīts ar domes 2012.gada 26.janvāra 54.lēmumu

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) sagatavot un iesniegt apstiprināšanai domē atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas privatizācijas paziņojumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF