Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 12.maijāNr. 238

protokols Nr. 9, 42. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr.140
„Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33
kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līgumu noslēgšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī precizējot faktiski izmantojamo telpu platību, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr.140 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līgumu noslēgšanu” šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt lēmuma 1.punktā ciparus „46,25 m2” ar cipariem „40,15 m2”; ciparus „166,32 m2” ar cipariem „144,39 m2” un ciparus „Ls 372,96” ar cipariem „Ls 323,77”;

1.2. Aizstāt lēmuma 2.punktā ciparus „65,85 m2” ar cipariem „59,75 m2”; ciparus „236,81 m2” ar cipariem „214,87 m2” un ciparus „Ls 531,01” ar cipariem „Ls 481,82”;

1.3. Aizstāt lēmuma 3.punktā ciparus „43,25 m2” ar cipariem „37,15 m2”; ciparus „155,54 m2” ar cipariem „133,60 m2” un ciparus „Ls 348,77” ar cipariem „Ls 299,58”;

1.4. Aizstāt lēmuma 4.punktā ciparus „43,55 m2” ar cipariem „55,75 m2”; ciparus „156,62 m2” ar cipariem „200,49 m2” un ciparus „Ls 351,19” ar cipariem „Ls 449,57”;

1.5. Aizstāt lēmuma 5.punktā ciparus „23,45 m2” ar cipariem „35,65 m2”; ciparus „84,33 m2” ar cipariem „128,20 m2” un ciparus „Ls 189,10” ar cipariem „Ls 287,48”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minētos līgumus ar grozījumiem.

3. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF