Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 12.maijāNr. 239

protokols Nr. 9, 43. punkts

Par atzinības izteikšanu
ūdens motosportistam Ņ.L.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.2.1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izteikt atzinību un piešķirt naudas balvu LVL 2000.00 (divi tūkstoši viens simts latu, 00 santīmu) apmērā (pēc nodokļu nomaksas), pamatojoties uz minētā nolikuma 14.punktu piemērojot kā neolimpiskajam sporta veidam koeficientu 0,7, Jūrmalas pilsētas iedzīvotājam Ņ.L. (personas kods *** dzīvojošs ***) par izcīnīto 1.vietu Pasaules čempionātā ūdens motosportā JT 250 laivu klasē, kas norisinājās Ungārijā, Dunaujvarošā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF