Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 30.jūnijāNr. 279

protokols Nr. 11, 4. punkts

Par dalību programmā „Starptautisku tematisku tūrisma produktu
veicināšana Eiropas Savienībā kā ilgtspējīga tūrisma attīstība”
(Promotion of trans-national thematic tourism products in the European Union
as means of sustainable tourism development) ar projektu „Pedal&Paddle”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties kā partnerim „Starptautisku tematisku tūrisma produktu veicināšana Eiropas Savienībā kā ilgtspējīga tūrisma attīstība” (Promotion of trans-national thematic tourism products in the European Union as means of sustainable tourism development) ar projektu „Pedal&Paddle” (Pielikumā projekta apraksts) kopā ar vēl 6 partneriem.

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā no 2012.gada janvāra līdz 2012.gada decembrim Jūrmalas pilsētas dome kopā ar projekta Partneriem - īstenos projektu, kura kopējās izmaksas sastāda 125 000,-EUR, t.sk. Jūrmalas pilsētas domes, kā projekta partnera projekta izmaksas sastāda 16 000,- EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 75 jeb 12 000,- EUR;

3. Jūrmalas pilsētas domes projekta izmaksu daļas nodrošināšanai 2012.gada budžetā paredzēt 16 000,- EUR.

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju G.Truksni parakstīt visus projekta pieteikuma dokumentus, kas saistīti ar Jūrmalas pilsētas domes dalību projektā.

5. Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un ārējo skaru nodaļas vadītājai G.Ušpelei savlaicīgi sagatavot un iesniegt projektam neieciešamos dokumentus Vadošajam partnerim līdz projektu pieteikumu noteiktajam iesniegšanas termiņam 2011.gada 1.jūlijam, kā arī nodrošināt projekta īstenošanu no Jūrmalas pilsētas domes kā partnera puses tā apstiprināšanas gadījumā.

6. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītājai L.Maziņai uzdot koordinēt un sekot līdzi projekta norisei.

7. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības grāmatvedei I.Kundziņai nodrošināt finanšu darbības, finanšu atskaites un maksājumus projekta ietvaros.

8. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītim.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1


Lejupielāde: DOC un PDF