Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 30.jūnijāNr. 280

protokols Nr. 11, 5. punkts

Par atbalstu nozaru vadības
papildināšanai ar teritoriālo vadību

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 4.punktu un atsaucoties uz Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresa pieņemto rezolūciju „Par attīstības vadības principa maiņu”, izvērtējot situāciju, pie kuras novedusi līdzšinējā valsts politika nacionālo un ES projektu realizēšanā un atzīstot, ka attīstības vadība tikai pēc nozaru principa noved pie līdzekļu izšķērdēšanas un neveicina pašvaldību attīstības programmās noteikto prioritāšu īstenošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības principu maiņu” (pielikumā).

2. Aicināt Latvijas Republikas Saeimu un Latvijas Republikas Ministru kabinetu nekavējoši īstenot šo rezolūciju 2014.-2020.gadu ES budžeta ietvaros.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 30.jūnija lēmumu Nr.280

(protokols Nr.11, 5.punkts)

Latvijas Pašvaldību savienība

22.kongress

Rezolūcija

„Par attīstības vadības principu maiņu”

Atbalstot

valdības apņēmību efektīvi izmantot ES budžeta līdzekļus kopējo ES un Latvijas mērķu sasniegšanai,

apzinoties, ka

esošā investīciju plānošanas un ieviešanas sistēma nenodrošina līdzsvarotu valsts teritoriju attīstību,

lai sasniegtu „ES2020” programmā paredzētos mērķus, nepieciešami ne tikai uz nozaru, bet arī uz teritoriju attīstību orientēti pasākumi,

tikai pašvaldības patstāvīgi var izvēlēties ES mērķu sasniegšanai vispiemērotākos pasākumus, kas vislabāk atbilst vietējiem resursiem un vietējām iespējām,

Latvijas Pašvaldību savienības kongress aicina Saeimu un Ministru kabinetu, sākot ar jauno ES programmēšanas ciklu papildināt nozaru vadības principu paredzot:

1. Nodalīt vismaz trešo daļu Latvijai piekrītošās ES budžeta kvotas, nosakot katrai pašvaldībai savu ES projektu kvotu pēc principa „nauda seko iedzīvotājam”.

2. Katrai pašvaldībai patstāvīgas tiesības izmantot savu ES budžeta kvotu tādu projektu īstenošanai, kas atbilst „ES2020” mērķiem un tiek īstenoti virzienos, kuri tiek apstiprināti likumā par ES fondu izmantošanu 2014.-2020.gada budžeta ciklā.

3. Paredzēt attīstības virzienus, ņemot par pamatu 1.pielikumu, visām pašvaldību grupām nodrošinot, ka ikvienai pašvaldībai ir iespēja piedalīties ES fondu apguvē atbilstoši savām prioritātēm un savai attīstības programmai.

4. Attiecināt jauno komplekso pieeju, kurā nozaru vadības princips tiek papildināts ar teritoriālās vadības principu arī uz citām valsts atbildībā esošajām investīciju programmām.

Latvijas Pašvaldību savienības kongress aicina katru Latvijas pašvaldību pieņemt domes lēmumu paar atbalstu jaunajai politikai (paraugs –2.pielikumā).

Priekšsēdis A.Jaunsleinis2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 30.jūnija lēmumu Nr.280

(protokols Nr.11, 5.punkts)

LPS 22.kongresa rezolūcijai „Par attīstības vadības principu maiņu”

Paraugs pašvaldības domes lēmumam

Lēmums

Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību

Pieņemts saskaņā ar likuma „Par

pašvaldībām” 41.panta 4.punktu

Atsaucoties uz Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības principa maiņu”, izvērtējot situāciju, pie kuras novedusi līdzšinējā valsts politika nacionālo un ES projektu realizēšanā un atzīstot, ka attīstības vadība tikai pēc nozaru principa noved pie līdzekļu izšķērdēšanas un neveicina pašvaldību attīstības programmās noteikto prioritāšu īstenošanu,

.... pašvaldības dome nolemj:

1. Atbalstīt LPS 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības

principu maiņu”.

2. Aicināt Saeimu un Ministru kabinetu nekavējoši īstenot šo

rezolūciju 2014.-2020.gadu ES budžeta ietvaros.

Domes priekšsēdētājs


Lejupielāde: DOC un PDF