Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 30.jūnijāNr. 281

protokols Nr. 11, 6. punkts

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu

Saskaņā ar Latvijas Republikas Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikuma Nr.9 „Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums“ 2.4.apakšpunktu, kā arī to, ka bāriņtiesas locekle Aina Voitekūne atbrīvota no amata pirms termiņa pēc pašas vēlēšanās Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekli Līgu Rokjāni uz pieciem gadiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF