Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 30.jūnijāNr. 288

protokols Nr. 11, 13. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju
nojaukšanai Jūrmalā, Mastu ielā 1

Pamatojoties uz biedrības „PLA GRUPA” (nodokļu maksātāja kods ***) un biedrības „SSTT2” (nodokļu maksātāja kods ***) 2011.gada 17.maija iesniegumu Nr.1.2-1/1445 ar lūgumu atļaut nojaukt palīgēkas lit.002 un lit.003 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 004 7703 002 un 1300 004 7703 003) Jūrmalā, Mastu ielā 1, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2011.gada 7.jūnija sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.6981 1 un Nr.6981 2, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieku izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2011.gada 7.jūnija protokolu Nr.06, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekiem biedrībai „PLA GRUPA” (nodokļu maksātāja kods ***) un biedrībai „SSTT2” (nodokļu maksātāja kods ***) atļaut nojaukt palīgēkas lit.002 un lit.003 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 004 7703 002 un 1300 004 7703 003) Jūrmalā, Mastu ielā 1.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF