Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 30.jūnijāNr. 289

protokols Nr. 11, 14. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Piestātnes ielā 7

Pamatojoties uz L.R. (personas kods ***) un A.M. (personas kods ***) 2011.gada 28.aprīļa iesniegumu Nr.1.2-1/1250 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku lit.002 (būves kadastra apzīmējums ***) Jūrmalā, Piestātnes ielā 7, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2011.gada 3.maija sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.3070, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, atzinums par iespējamām kultūrvides izmaiņām, Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas izziņa Nr.9-21/508, akts par ugunsgrēku Nr.22/8.11 – 245, nostiprinājuma lūgums tiesību dzēšanai Nr.1456.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieku izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/1235 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2011.gada 3.maija protokolu Nr.05, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekiem L.R. (personas kods ***) un A.M. (personas kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku lit.001 (būves kadastra apzīmējums ***) Jūrmalā, Piestātnes ielā 7.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF