Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 30.jūnijāNr. 291

protokols Nr. 11, 16. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2006.gada 21.decembra lēmumā Nr.1282
„Par atļauju izsniegšanu būvju demontāžai
Jūrmalā, Bulduru prospektā 19”

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ADLERA” (vienotais reģistrācijas Nr.***) 2011.gada 4.marta iesniegumu Nr.1.2-1/634 ar lūgumu veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra lēmumā Nr.1282 „Par atļauju izsniegšanu būvju demontāžai Jūrmalā, Bulduru prospektā 19”, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka ar 2006.gada 21.decembra lēmumu Nr.1282 „Par atļauju izsniegšanu būvju demontāžai Jūrmalā, Bulduru prospektā 19” īpašniekam atļauts demontēt dzīvojamo ēku Bulduru prospektā 19 lit.002 un pārvietot uz Jūrmalas brīvdabas muzeju. Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldē 2008.gada 13.februārī akceptēts tehniskais projekts Nr.73 ēkas lit.002 demontāžai pēc kura 2008.gada 4.aprīlī izsniegta būvatļauja Nr.12-j.

Pamatojoties uz demontētās ēkas lit.002 tehnisko slēdzienu Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2008.gada 2.decembra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par ēkas lit.002 nojaukšanu un pieņemts slēdziens atļaut ēku nojaukt.

Ņemot vērā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2009.gada 6.aprīļa skaņojumu Nr.09/945 un Komisijas 2008.gada 2.decembra atzinumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus 2006.gada 21.decembra lēmumā Nr.1282 „Par atļauju izsniegšanu būvju demontāžai Jūrmalā, Bulduru prospektā 19”, lēmuma 1. un 2.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Īpašniekam sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ADLERA” (vienotais reģistrācijas Nr.***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējumi ***) Jūrmalā, Bulduru prospektā 19.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF