Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 30.jūnijāNr. 292

protokols Nr. 11, 17. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2006.gada 2.februāra lēmumā Nr.89
„Par adreses maiņu dzīvokļiem Jūrmalā, Puķu ielā 7”

Izskatot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Puķu ielā 7, Jūrmalā dzīvokļu īpašnieku J.G., J.B., A.P. 2011.gada 11.maija iesniegumu Nr.1.2-1/1372 ar lūgumu piešķirt adresi telpu grupām, kuras atrodas dzīvojamā mājā Puķu ielā 7, Jūrmalā, kura atrodas uz zemesgabala Puķu ielā 7, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu ***, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Uz zemesgabala Puķu ielā 7, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu *** atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu *** ar četrām telpu grupām, kurām nav noteikta adrese atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem „Adresācijas sistēmas noteikumi”.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmumā Nr.89 „Par adreses maiņu dzīvokļiem Jūrmalā, Puķu ielā 7”, lēmuma 7.punktu izsakot šādā redakcijā:

„7. Piešķirt adresi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu *** Jūrmala, Puķu iela 7, korpuss 7.

7.1. Piešķirt adresi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošajām telpu grupām:

- telpu grupai ar kadastra apzīmējumu *** – Puķu iela 7, korpuss 7, Jūrmala, dzīvoklis Nr.73, (Puķu iela 7, k-7-73, Jūrmala);

- telpu grupai ar kadastra apzīmējumu *** – Puķu iela 7, korpuss 7, Jūrmala, dzīvoklis Nr.74, (Puķu iela 7, k-7-74, Jūrmala);

- telpu grupai ar kadastra apzīmējumu *** – Puķu iela 7, korpuss 7, Jūrmala, dzīvoklis Nr.75, (Puķu iela 7, k-7-75, Jūrmala);

- telpu grupai ar kadastra apzīmējumu *** – Puķu iela 7, korpuss 7, Jūrmala, dzīvoklis Nr.76, (Puķu iela 7, k-7-76, Jūrmala).”

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF