Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 30.jūnijāNr. 295

protokols Nr. 11, 20. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Cīruļu ielā 48, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.Gau 2011.gada 14.jūnijā saņemto iesniegumu Nr.10 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Cīruļu ielā 48, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 017 4009) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemesgabala Cīruļu ielā 48, Jūrmalā īpašnieka V.O. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2011.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.113 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Cīruļu ielā 48, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr. 14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Cīruļu ielā 48, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Cīruļu ielā 48, Jūrmalā ar kopējo platību 8915m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 3878m2 platībā un piešķirot adresi Caunu iela 8, Jūrmala, atdalot zemes vienības daļu 3877m2 platībā un piešķirot adresi Caunu iela 8A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Cīruļu ielā 48, Jūrmalā platība pēc zemesgabala atdalīšanas ir 1160m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Cīruļu ielā 48, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Cīruļu ielā 48, Jūrmalā:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienības daļa 6m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301).

2.3. Dzēst adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 017 4009 001, šķūnim ar kadastra apzīmējumu 1300 017 4009 002, garāžai ar kadastra apzīmējumu 1300 017 4009 003 un saimniecības ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 017 4009 004 Cīruļu ielā 48, korpuss 1, Jūrmalā un piešķirt jaunu adresi Cīruļu iela 48, Jūrmala.

2.4. Uzdot zemes vienības Cīruļu ielā 48, Jūrmalā īpašniekam: atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Caunu ielā 8, Jūrmalā ar kopējo platību 3878m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Caunu ielā 8, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Caunu ielā 8, Jūrmalā - zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103).

3.3. Uzdot zemes vienības Caunu ielā 8, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Izveidot zemes vienību Caunu ielā 8A, Jūrmalā ar kopējo platību 3877m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

4.1. Noteikt, ka zemes vienības Caunu ielā 8A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

4.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Caunu ielā 8A, Jūrmalā:

4.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

4.2.2. zemes vienības daļa 239m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

4.2.3. zemes vienības daļa 49m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

4.2.4. zemes vienības daļa 60m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (12050601).

4.3. Uzdot zemes vienības Caunu ielā 8A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF