Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 30.jūnijāNr. 297

protokols Nr. 11, 22. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu sadales apstiprināšanu
Silu ielā 5, Jūrmalā, Silu ielā 7, Jūrmalā adreses maiņu un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.Gau 2011.gada 8.jūnijā saņemto iesniegumu Nr.6 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašumu Silu ielā 5, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 014 1503) un Silu ielā 7, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 014 1507) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemesgabala Silu ielā 5, Jūrmalā īpašnieka A.E. un zemesgabala Silu ielā 7, Jūrmalā īpašnieces N.J. pilnvarotās personas Ē.M. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2011.gada 16.februāra lēmumu Nr.19 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Silu ielā 5 un Jūrmalā Silu ielā 7”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Silu ielā 5, Jūrmalā un Silu ielā 7, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Silu ielā 5, Jūrmalā ar kopējo platību 2501m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 18m2 platībā. Mainīt adresi zemes vienībai Silu ielā 5, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 014 1503 un piešķirt jaunu adresi Kāpu iela 40B, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Kāpu ielā 40B, Jūrmalā platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 2483m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienības Kāpu ielā 40B, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Kāpu ielā 40B:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102).

2.3. Uzdot zemes vienības Kāpu ielā 40B, Jūrmalā īpašniekam: atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2.4. Dzēst adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 1503 001 un šķūnim ar kadastra apzīmējumu 1300 014 1503 002 Silu ielā 5, Jūrmalā un piešķirt jaunu adresi Kāpu iela 40B, Jūrmala.

3. Apstiprināt zemes vienības Silu ielā 7, Jūrmalā ar kopējo platību 2958m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 3m2 platībā, atdalot zeme vienības daļu 1429m2 platībā un piešķirot adresi Kāpu iela 42B, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Silu ielā 7, Jūrmalā platība pēc zemes vienību daļu atdalīšanas ir 1526m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Silu ielā 7, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Silu ielā 7, Jūrmalā:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

3.2.3. zemes vienības daļa 96m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301).

3.3. Piešķirt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 1507 001 Silu iela 7, Jūrmala.

3.4. Uzdot zemes vienības Silu ielā 7, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Izveidot zemes vienību Kāpu ielā 42B ar kopējo platību 1429m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

4.1. Noteikt, ka zemes vienības Kāpu ielā 42B, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

4.2. Noteikt apgrūtinājumus zeme vienībai Kāpu ielā 42B, Jūrmalā:

4.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

4.2.2. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

4.2.3. zemes vienības daļa 3m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120401).

4.3. Uzdot zemes vienības Kāpu ielā 42B, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

5. Apvienot zemes vienības daļu 18m2 platībā (atdalīta no zemes vienības Silu ielā 5, Jūrmalā) un zemes vienības daļu 3m2 platībā (atdalīta no zemes vienības Silu ielā 7, Jūrmalā) izveidojot zemes vienību 21m2 platībā un piešķirot nosaukumu Kāpu iela 4042, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

5.1. Noteikt, ka zemesgabala Kāpu iela 4042, Jūrmalā lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 1101.

5.2. Noteikt jaunus apgrūtinājumus zemesgabalam Kāpu ielā 4042, Jūrmalā:

5.2.1. zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

5.2.2. zemesgabals atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

5.2.3. zemesgabala daļa 10m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120401).

5.3. Uzdot zemesgabala Kāpu ielā 4042, Jūrmalā iela īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF