Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 30.jūnijāNr. 299

protokols Nr. 11, 24. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.jūlija lēmuma Nr.556
„Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84”
atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes
uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.jūlija lēmumu Nr.556 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84” tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde. Ar minēto lēmumu tika noteikts projekta mērķis – attīstīt jaunu dzīvojamo apbūvi, atpūtas un pakalpojumu objektu apbūvi, izstrādājot kopēju apbūves kompozīciju.

Jūrmalas pilsētas dome 2007.gada 12.jūlijā pieņēma saistošos noteikumus Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, saskaņā ar kuriem tika apstiprināti jauni zemesgabala apbūves noteikumi.

Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi zemesgabala Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84 nomnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Īpašumu attīstības projektu grupa” (reģistrācijas Nr.***) 2011.gada 26.maija iesniegumu par detālplānojuma projekta izstrādes turpināšanu, nosakot detālā plānojuma izstrādes mērķi – mazstāvu daudzdzīvokļu apbūves plānošanu, atbilstoši uzsāktā detālplānojuma izstrādes mērķim un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam.

Pamatojoties uz 2002.gada 22.maija Teritorijas plānošanas likumu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, saskaņā ar 2011.gada 1.jūnija Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.jūlija lēmumu Nr.556 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84”.

2. Uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84 (kadastra Nr.1300 007 7813) saskaņā ar 1.pielikumu.

3. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei saskaņā ar 2.pielikumu.

4. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

5. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram V.Vītoliņam slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi saskaņā ar 3.pielikumu.

6. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai .

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 30.jūnija lēmumu Nr.299

(protokols Nr.11, 24.punkts)

PDF2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 30.jūnija lēmumu Nr.299

(protokols Nr.11, 24.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84 (kadastra Nr. 1300 007 7813, zemesgabala platība 80871 kv.m)

zemesgabala nomas platība 44324 kv.m

Zemesgabala īpašnieks Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bulduru Dārzkopības

vidusskola” (nodokļu maksātāja kods ***)

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – zemesgabala daļas nomnieks

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Īpašuma attīstības projektu grupa” (nodokļu maksātāja kods ***)

Izstrādātājs LAS arhitekts (arhitektūras firma) ar arhitekta prakses sertifikātu

1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS

Projekta mērķis ir detalizēt jaunas apbūves - mazstāvu daudzdzīvokļu apbūves un atpūtas un pakalpojumu apbūves izvietojuma priekšlikumus, izvērtēt zemesgabala sadales iespējas, atbilstoši nomas līguma platībai un sarkano līniju plānam, nosakot apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalos, vadoties pēc Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka LR 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57., 57.2. punkts un Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (būvnoteikumu) 7.7.2. (3) 1. punkts.

2. ZEMESGABALA RAKSTUROJUMS

2.1. Zemesgabals atrodas Jūrmalā kvartālā starp Ganību ceļu un Ķemeru ielu.

2.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu detālplānojumā iekļautā teritorija daļēji atrodas „Jauktas darījumu atpūtas un dzīvojamā teritorijā” (J).

2.3. Zemesgabaliem, kas atrodas „Jauktas darījumu atpūtas un dzīvojamā teritorijā”(J) primārais izmantošanas veids ir darījumu, tirdzniecības un/vai apkalpes iestāžu, atpūtas iestāžu un savrupmāju apbūve, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.

3. DARBA UZDEVUMS (SASKAŅĀ AR LR 06.10.2009. MK NOTEIKUMU

NR.1148 7., 8. 67. un 70.PUNKTIEM)

3.1. Detālplānojumu izstrādā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

3.3. Apbūves kompozīcijas priekšlikumus detalizēti izstrādāt nomas līguma teritorijai.

3.4. Detālplānojumā paredzēt esošo novadgrāvja saglabāšanu vai pārbūvi, uzlabojot notekūdeņu caurteces rādītājus, un iestrādāt nosacījumus par meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu ievērošanu saskaņā ar 14.01.2010. likumu „Meliorācijas likums”.

3.5. Plānojot teritorijas labiekārtojumu, ievērot esošo vai plānoto novadgrāvju aizsargjoslu, nodrošinot novadgrāvju ekspluatāciju.

3.6. Ievērot 01.03.2010. MK noteikumus Nr.714 „Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” un 2005.gada 23.augusta MK noteikumus Nr.631 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"”.

3.7. Detālplānojumā katrai esošajai un plānotajai zemes vienībai parāda pašreizējo izmantošanu, ietverot LR 19.10.2004. MK noteikumu Nr.883 8.1.-8.8.punktu prasības.

3.8. Teritorijai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu paredzēt inženiertehniskās būves izbūvi krasta stiprināšanai.

4. DEPLĀNOJUMA SASTĀVDAĻAS

4.1. Saskaņā ar LR 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 51., 52., 53., 54., 55.punktiem;

4.2. Detālplānojuma min. 4 sējumus noformēt saskaņā ar LR 23.04.1996. MK noteikumiem Nr.54 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

4.3. Viens eksemplārs komplektējams atbilstoši LR 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 79.punkta prasībām.

5. DARBA IZSTRĀDĀŠANAS NOSACĪJUMI

5.1. Detālplānojuma projektu izstrādā saskaņā ar LR 19.10.2004. MK noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām;

5.2. Detālplānojuma izstrādei izmanto aktualizētu (ne vecāku par vienu gadu) topogrāfisko plānu LKS 92 koordinātu sistēmā ar mēroga noteiktību 1:500 līdz 1:2000.

5.3. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju, no:

5.3.1. Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes,

5.3.2. VZD Rīgas reģionālās nodaļas,

5.3.3. VAS Latvijas Valsts ceļi,

5.3.4. Veselības inspekcijas,

5.3.5. SIA “Jūrmalas Gaisma”,

5.3.6. SIA “Lattelekom” Lielrīgas reģiona,

5.3.7. SIA “Jūrmalas ūdens”,

5.3.8. SIA „Jūrmalas Siltums”;

5.3.9. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

5.3.10.AS “Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

5.3.11.Domes būvniecības nodaļas;

5.3.12. Domes ekonomikas un attīstības nodaļas;

5.3.13. Dabas aizsardzības pārvaldes, Pierīgas reģionālās administrācijas;

5.3.14. Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”(meliorācijas sistēmu

vai hidrotehnisko būvju izbūves gadījumā).

6. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES LAIKA GRAFIKS

6.1. Ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 72. un 73.punktā noteiktos sabiedriskās apspriešanas termiņus.

6.2. Sabiedriskās apspriešanas ietvaros nosūtīt paziņojumus detālplānojuma teritorijā ietverto un tiem blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem.

6.3. Detālplānojuma pirmā redakcija iesniedzama izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc darba uzdevuma apstiprināšanas.

6.4. Sabiedriskās apspriešanas laikā organizēt sabiedrisko apspriedi - tikšanos ar projekta autoriem, iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem.

7. DETĀLPLĀNOJUMA IZSKATĪŠANA

7.1. Pēc detālplānojuma projekta un izstrādes vadītāja atzinuma izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 71.punktam par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai detālplānojuma redakcijas precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam. Pilsētplānošanas nodaļā tiek iesniegti detālplānojuma pirmās redakcijas materiāli sabiedriskajai apspriešanai, nosūtīšanai visām institūcijām atzinuma sniegšanai. Pieprasījumiem atzinuma saņemšanai jāpievieno detālplānojuma pirmās redakcijas eksemplārs.

7.2.Projekta materiāli sabiedriskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona) un digitālā veidā (*.dgn vai *dwg, un *.pdf formātā).

7.3.Detālplānojuma dokumentāciju izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai domē, pievienojot savu atzinumu. Dome pieņem lēmumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”76.punktam.

7.4.Detālplānojuma grafiskās daļas plānus iesniegt Pilsētplānošanas nodaļā digitālā veidā (*.dgn, *.dwg, *.dxf formātā), pievienojot iesniegto grafisko materiālu sarakstu.

Ansule

294256223.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 30.jūnija lēmumu Nr.299

(protokols Nr.11, 24.punkts)

Līgums Nr.____________

par detālplānojuma izstrādes finansēšanu

Jūrmalā, 2011.gada _____________

Jūrmalas pilsētas dome tās izpilddirektora V.Vītoliņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, turpmāk saukts – Vietējā pašvaldība, no vienas puses un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Īpašuma attīstības projektu grupa” (nodokļu maksātāja kods ***), turpmāk saukts Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs, no otras puses,

abi kopā saukti - Puses, pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 12.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts – Līgums :

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada __________ lēmumu Nr.____ „Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.jūlija lēmuma Nr.556 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84” (prot.Nr.__, ___.punkts) Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs finansē detālplānojuma izstrādi 100 (simts procentu) apmērā.

1.2. Detālplānojums tiek izstrādāts zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84 (kadastra Nr.1300 007 7813), detalizēti izstrādājot apbūves kompozīciju nomas līguma teritorijai.

1.3. Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Rita Ansule.

2. Pašvaldības izdevumu detālplānojuma izstrādes

procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas segt pašvaldības izdevumus Ls 610,- ar PVN (seši simti desmit lati) apmērā par detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada _________ lēmumu Nr.____ „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84” un Līguma 3.punktu, šādā kārtībā:

2.1.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 10(desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (Ls 305,- ar PVN);

2.1.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā pirms detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā (Ls 305,- ar PVN).

3. Pušu saistības

3.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums veikt maksājumus Pašvaldībai Līgumā noteiktā apmērā un kārtībā.

3.2. Vietējai pašvaldībai ir pienākums nodrošināt detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar LR spēkā esošo normatīvu prasībām.

3.3. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.4. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums nodrošināt Pašvaldību ar nepieciešamajiem informatīvajiem materiāliem, to iesniegšanai Jūrmalas pilsētas domes komitejās un sēdēs pēc detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma.

3.5. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums sagatavot nepieciešamos informatīvos materiālus sabiedriskās apspriešanas uzsākšanai un publicēt paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu.

3.6. Vietējā pašvaldība nodrošina detālplānojuma teritorijā un tai pieguļošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku informēšanu, nosūtot paziņojumus par sabiedriskās apspriešanas pasākumiem.

3.7. Vietējā pašvaldība nodrošina nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Jūrmalas pilsētas domes komitejās un sēdēs.

3.8. Vietējā pašvaldība publicē nepieciešamos paziņojumus pašvaldības mājaslapā internetā, vietējā laikrakstā un paziņojumu par detālplānojuma uzsākšanu un apstiprināšanu arī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3.9. Vietējā pašvaldība pieprasa detālplānojuma izstrādei nepieciešamos nosacījumus no institūcijām, kas minētas Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada lēmuma Nr. otrā pielikuma 5.3. punktā.

3.10. Vietējā pašvaldība nodod Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam šādus dokumentus vai to kopijas :

3.10.1. Saņemtos nosacījumus un atzinumus;

3.10.2. Sabiedriskās apspriešanas protokolus.

3.11. Pēc detālplānojuma galīgās redakcijas izstrādāšanas, izstrādes vadītājs iesniedz to izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domē, pievienojot savu atzinumu. Vietējai pašvaldībai ir pienākums Jūrmalas pilsētas domes sēdē izskatīt detālplānojuma projektu un pieņemt vienu no lēmumiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

3.12. Ja Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs nepilda Līguma 2.1.punktā noteikto kārtību, tad Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs Vietējai pašvaldībai par katru nokavēto dienu maksā līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no 2.1.punktā minētās summas.

3.13. Detāplānojuma izstrādes finansēšanas kārtību nosaka Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un detālplānojuma izstrādātājs, savstarpēji vienojoties (ja detālplānojuma ierosinātājs pats neizstrādā detālplānojumu), līgumā norādot Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 63.punktā noteikto.

4. Strīdu izskatīšanas kārtība

4.1. Strīdi, kas rodas Līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā.

4.2. Ja sarunu ceļā nevar panākt vienošanos, tad strīds tiek risināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Papildus nosacījumi

5.1. Līgumā izdarīti grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un apstiprināti ar Pušu parakstiem.

5.2. Jautājumus, kas nav minēti Līgumā, Puses risina saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

5.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Vietējai pašvaldībai, otrs - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam.

Pašvaldība Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs:
Jūrmalas pilsētas dome „Īpašuma attīstības projektu grupa”
Jomas 1/5, Jūrmala, LV-2015reģ. Nr.***
Reģ. Nr. 90000036357 valdesloceklis I.S.
Konta Nr.LV81PARX0002484577002 **
AS”Citadele banka”, t.***
SWIFT kods: PARXLV22
_______________________ ________________________
(V.Vītoliņš) (I.S.)

Lejupielāde: DOC un PDF