Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 30.jūnijāNr. 304

protokols Nr. 11, 33. punkts

Par zemes lietošanas mērķa maiņu
zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 70

Izskatot L.S. (personas kods ***, dzīvo ***, Jūrmalā) Jūrmalas pilsētas domē 2011.gada 18.martā reģistrēto iesniegumu ar Nr.1.1-39/2409-S par lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 70, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 70 ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 0801 – komercdarbības objektu apbūve, pamatojoties uz tehniskās inventarizācijas lietas datiem.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta 2009.gada 21.jūlija Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu, būvei Jūrmalā, Bulduru prospektā 70 ar kadastra apzīmējumu 13000043903001 ir izmainīts ēkas galvenais lietošanas veids no „biroja ēkas”(kods 1220) uz „triju vai vairāku dzīvokļu mājas” (kods 1122), atbilstoši aktam par dzīvojamās mājas pieņemšanu ekspluatācijā, kas apstiprināts Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldē 2009.gada 28.jūlijā ar kodu 09024430130000.

Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā norādīts, ka ēkas Jūrmalā, Bulduru prospektā 70 ar kadastra apzīmējumu Nr.13000043903001 galvenais lietošanas veids ir „triju vai vairāku dzīvokļu māja” (kods 1122) ar kopējo platību 1311,3 kv.m, kur telpu grupu izmantošanas veidi ir: biroju telpu grupa (kods 1220) 123,8 kv.m platībā; cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa (kods 1274) 411,6 kv.m platībā; triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 1122) 596,4 kv.m platībā; koplietošanas telpu grupa (kods 1200) 179,5 kv.m platībā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu zemesgabals Jūrmalā, Bulduru prospektā 70 atrodas „Jauktā darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorijā”, kur primārais izmantošanas veids ir darījumi, tirdzniecības un/vai apkalpes iestāžu, atpūtas iestāžu un savrupmāju apbūve, bet sekundārais – cita atļautā izmantošana.

Kadastra reģistrā reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - 0801 – komercdarbības objektu apbūve, neatbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 2009.gada 21.jūlijā aktualizētajam ēku galvenajam lietošanas veidam.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteiktā zemes un būvju pašreizējā izmantošana vai zemes plānotā (atļautā) izmantošana, ko kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka zemes vienībai atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves izmantošanai.

Saskaņā ar 2006.gada 20.jūnija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks, jo noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punkta, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nekustamajam īpašumam Jūrmalā, Bulduru prospektā 70 (kadastra apzīmējums ***) ar zemesgabala kopējo platību 3374 kv.m noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve – zemesgabala daļai 3055 kv.m platībā; 0801 – komercdarbības objektu apbūve – zemesgabala daļai 319 kv.m platībā.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF