Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 30.jūnijāNr. 305

protokols Nr. 11, 34. punkts

Par zemes lietošanas mērķa maiņu
zemesgabalam Jūrmalā, Žubītes ielā 45

Izskatot M.R. personas kods ***, dzīvo ***, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domē 2011.gada 28.aprīlī reģistrēto iesniegumu ar Nr.1.1-39/3327-R par lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Žubītes ielā 45, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Zemesgabalam Jūrmalā, Žubītes ielā 45 ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 0801 – komercdarbības objektu apbūve, pamatojoties uz tehniskās inventarizācijas lietas datiem.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta 2009.gada 15.oktobra Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu, būvēm Jūrmalā, Žubītes ielā 45 ar kadastra apzīmējumiem ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** ir piešķirts galvenais lietošanas veids – viena dzīvokļa mājas (kods 1110).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu zemesgabals Jūrmalā, Žubītes ielā 45 atrodas „Savrupmāju dzīvojamā teritorijā”, kur primārais zemes izmantošanas veids ir savrupmāju (viena dzīvokļa vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas vai vasarnīcas), dvīņu māju (bloķētu divu dzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās katram dzīvoklim ir savs jumts un sava atsevišķa ieeja) apbūve, bet sekundārais – cita atļautā izmantošana.

Kadastra reģistrā reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - 0801 – komercdarbības objektu apbūve, neatbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 2009.gada 15.oktobra aktualizētajam ēku galvenajam lietošanas veidam.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteiktā zemes un būvju pašreizējā izmantošana vai zemes plānotā (atļautā) izmantošana, ko kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka zemes vienībai atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves izmantošanai.

Saskaņā ar 2006.gada 20.jūnija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks, jo noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punkta, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nekustamajam īpašumam Jūrmalā, Žubītes ielā 45 (kadastra apzīmējums ***) ar zemesgabala kopējo platību 2860 kv.m noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF