Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 30.jūnijāNr. 306

protokols Nr. 11, 35. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 8 daļas
un zemesgabala Jūrmalā, „Majori 2515”
daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā

Jūrmalas pilsētas dome 2005.gada vasaras sezonā realizēja Tirgoņu ielas Jūrmalā rekonstrukcijas projektu. Pēc rekonstrukcijas darbu pabeigšanas tika veikti Tirgoņu ielas digitālie uzmērījumi un precizēti ielu sarkano līniju robežās esošie privātīpašumu apjomi, kurus domei nepieciešams atpirkt no zemesgabalu īpašniekiem. No nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tirgoņu ielā 8 pašvaldības īpašumā pastāvīgo funkciju veikšanai nepieciešams iegūt daļu 28 m2 platībā. No nekustamā īpašuma „Majori 2515” pašvaldības īpašumā pastāvīgo funkciju veikšanai nepieciešams iegūt daļu 5 m2 platībā.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 6.maija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Tirgoņu ielā 8 (kadastra Nr.***) kopējā platība 1701 m2 nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „MOLIS”, vienotais reģistrācijas Nr.***, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000136271.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 6.maija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, „Majori 2515” (kadastra Nr.***) kopējā platība 251 m2 nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „MOLIS”, vienotais reģistrācijas Nr.***, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000171784.

Akciju sabiedrības „BDO” zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 8 daļas 28 m2 platībā tirgus vērtība atbilstoši situācijai īpašumā 2011.gada 30.martā aprēķināta Ls 7140, zemesgabala Jūrmalā, „Majori 2515” daļas 5 m2 platībā tirgus vērtība atbilstoši situācijai īpašumā 2011.gada 30.martā aprēķināta Ls 1050.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 17.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 4.pantu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2011.gada 21.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/05) un pieņemot zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MOLIS” 2011.gada 31.maija iesniegumu Nr.1.1-37/3719, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iegūt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā pastāvīgo funkciju veikšanai zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 8 ar kadastra Nr.*** daļu 28 m2 platībā un zemesgabala Jūrmalā, „Majori 2515” ar kadastra Nr.*** daļu 5 m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu).

2. Noslēgt līgumu ar zemesgabala īpašnieku sabiedrību ar ierobežotu atbildību „MOLIS” vienotais reģistrācijas Nr.*** par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 8 daļas 28 m2 platībā pirkumu par Ls 7140 (septiņi tūkstoši viens simts četrdesmit latu) un zemesgabala Jūrmalā, „Majori 2515” ar kadastra Nr.*** daļas 5 m2 platībā pirkumu par Ls 1050 (viens tūkstotis piecdesmit latu), maksājumu 100% apmērā latos veicot divu nedēļu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot šī lēmuma 2.punktā minēto pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF