Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 30.jūnijāNr. 307

protokols Nr. 11, 36. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 18,
korpuss 3 izsoles rezultātu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Izsoles komisijas 2011.gada 19.maija protokolu Nr.8-7/2 un to, ka K.S. saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra lēmuma Nr.88 „Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 18, korpuss 3 atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 6.punktu ir veikusi visu maksājumu Ls 4147 (četri tūkstoši viens simts četrdesmit septiņi lati) apmērā par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 18, korpuss 3 pirkumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2011.gada 19.maijā notikušās dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 18, korpuss 3 izsoles rezultātus.

2. Noslēgt līgumu ar K.S. (personas kods ***) par dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4618 003 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 18, korpuss 3, dzīvoklis 7 kopējā platībā 16,9 m2 un zemesgabala ar kadastra numuru *** 6/100 domājamo daļu 60 m2 platībā pirkumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma 2.punktā minēto pirkuma līgumu.

4. Apstiprināt ar lēmuma 2.punktā minētās mantas atsavināšanu saistītos izdevumus saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


PDFPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 30.jūnija lēmumu Nr.307

(protokols Nr.11, 36.punkts)

Izdevumu tāme

1. Samaksa par nekustamā īpašuma novērtējumu SIA „Arco Real Estate” Ls 278,30

2. Samaksa par publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Ls 93,50

3. Samaksa par reklāmas baneri SIA „Gurita” Ls 53,68

Kopā: Ls 425,48


Lejupielāde: DOC un PDF