Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 30.jūnijāNr. 308

protokols Nr. 11, 37. punkts

Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 un kopīpašuma
7680/29780 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un
ar to funkcionāli saistītām būvēm un zemes
Jūrmalā, Mārupes ielā 7 otrās izsoles organizēšanu

Jūrmalas pilsētas dome 2011.gada 17.martā pieņēma lēmumu Nr.131 „Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Jūrmalā, Mārupes ielā 7 un 7680/29780 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm un zemes atsavināšanu” atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumu – neapdzīvojamo telpu Nr.700 (kopējā platība 76,80 m2), kopīpašuma 7680/29780 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 1300 005 1401 002) un ar to funkcionāli saistītām būvēm (kadastra apzīmējumi 1300 005 1401 003 (dabā nepastāv), 1300 005 1401 006, 1300 005 1401 008 (dabā nepastāv), 1300 005 1401 010, 1300 005 1401 011 (dabā nepastāv), 1300 005 1401 012 (dabā nepastāv) un zemes (kadastra apzīmējums 1300 005 1401, kopējā platība 2347 m2) Jūrmalā, Mārupes ielā 7. Apstiprinātā mantas nosacītā cena Ls 12700 (pirmās izsoles sākuma cena), tajā skaitā zemesgabala domājamās daļas cena Ls 5100. Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta lēmumu Nr.131 „Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Jūrmalā, Mārupes ielā 7 un 7680/29780 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm un zemes atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 14.1.apakšpunktu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2011.gada 21.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/05), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzskatīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma - neapdzīvojamās telpas Nr.700 un kopīpašuma 7680/29780 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītajām būvēm un zemes Jūrmalā, Mārupes ielā 7 - pirmo izsoli.

2. Noteikt nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mārupes ielā 7-700 otro izsoli un apstiprināt otrās izsoles sākuma cenu Ls 10160 (desmit tūkstoši viens simts sešdesmit lati), tajā skaitā zemesgabala domājamās daļas cena Ls 4080.

3. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mārupes ielā 7-700 otro izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF