Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 30.jūnijāNr. 309

protokols Nr. 11, 38. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā,
Slokas ielā 24 trešās izsoles organizēšanu

Jūrmalas pilsētas dome 2010.gada 21.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.725 „Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24 nodošanu atsavināšanai” atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24 ar kadastra numuru 1300 901 0336, kā arī apstiprināja mantas nosacīto cenu (pirmās izsoles sākuma cenu) Ls 15000, tajā skaitā zemesgabala 4752/32234 domājamo daļu cena Ls 11600. Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

2011.gada 17.februārī Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.85 „Par atkārtotas dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24 izsoles organizēšanu” noteikt atkārtotu dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24 izsoli un apstiprināt otrās izsoles sākuma cenu Ls 12000, tajā skaitā zemesgabala 4752/32234 domājamo daļu cena Ls 9280. Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu un ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.725 „Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24 nodošanu atsavināšanai” apstiprināto izsoles noteikumu 14.apakšpunktu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2011.gada 21.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/05), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzskatīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24 ar kadastra numuru 1300 901 0336 – dzīvoklis Nr.7 kopējā platībā 47,5 m2, kopīpašuma 4752/25254 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2806 001 un 4752/32234 domājamās daļas no zemes ar kadastra numuru 1300 010 2806 un kopējo platību 1130 m2 - otro izsoli.

2. Noteikt dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24 trešo izsoli un apstiprināt trešās izsoles sākuma cenu Ls 7500 (septiņi tūkstoši pieci simti latu), tajā skaitā zemesgabala 4752/32234 domājamo daļu cena Ls 5800.

3. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24 trešo izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF