Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 30.jūnijāNr. 310

protokols Nr. 11, 39. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 1111
izsoles uzskatīšanu par nenotikušu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra lēmumu Nr.86 „Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 1111 nodošanu atsavināšanai” atsavināšanai tika nodots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs zemesgabals Jūrmalā, Dubulti 1111, pārdodot to izsolē ar pretendentu atlasi, kā arī apstiprināta zemesgabala nosacītā cena Ls 3500. Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra lēmumu Nr.86 „Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 1111 nodošanu atsavināšanai” apstiprināto izsoles noteikumu 14.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzskatīt par nenotikušu neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 1111, kadastra apzīmējums 1300 010 0006, kopējā platība 240 m2, izsoli.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010), iesniedzot pieteikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF