Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 30.jūnijāNr. 311

protokols Nr. 11, 40. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā,
Asaru prospektā 64 k-2 atsavināšanu

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Asaru prospektā 64 sastāv no zemesgabala ar kadastra numuru 1300 017 2601 un kopējo platību 1698 m2, divām dzīvojamām ēkām (būve 001 un 002) un divām palīgceltnēm (būve 003 un 004).

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma ½ domājamo daļu ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 02.oktobra lēmumu. L.C.-L. nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma ½ domājamo daļu ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 08.februāra lēmumu. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.6547.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 24.panta piekto daļu nekustamais īpašums Jūrmalā, Asaru prospektā 64 sadalīts sešos dzīvokļu īpašumos, no tiem divi dzīvokļi privatizēti. Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 05.aprīļa lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Asaru prospektā 64, korpuss 2 ar kadastra numuru 1300 900 7774 – neapdzīvojamā telpa Nr.6 (šķūnis-garāža kopējā platībā 52,8 m2) un zemes (kadastra apzīmējums 1300 017 2601, kopējā platība 1698 m2) kopīpašuma 304/1698 domājamās daļas - nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.6547-6.

Akciju sabiedrības „BDO” aprēķinātā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k-2 tirgus vērtība 2011.gada 19.maijā ir Ls 10800, tostarp zemesgabala 304/1698 domājamo daļu vērtība Ls 10600, būves vērtība Ls 200.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 30.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo, piekto un sesto daļu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2011.gada 21.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.1-58/05), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Jūrmalā, Asaru prospektā 64, korpuss 2 ar kadastra numuru 1300 900 7774 - neapdzīvojamā telpa Nr.6 (šķūnis-garāža kopējā platībā 52,8 m2) un zemes (kadastra apzīmējums 1300 017 2601, kopējā platība 1698 m2) kopīpašuma 304/1698 domājamās daļas - pārdodot to izsolē ar pretendentu atlasi nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 dzīvokļu īpašumu īpašniekiem.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k-2 nosacīto cenu Ls 10800 (desmit tūkstoši astoņi simti latu), tostarp zemesgabala 304/1698 domājamo daļu vērtība Ls 10600, būves vērtība Ls 200.

3. Izveidot nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k-2 izsoles komisiju šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs izpilddirektors V.Vītoliņš,

komisijas locekļi:

- domes deputāte, priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos L.Loskutova,

- domes deputāts, priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītis,

- domes deputāts I.Ančāns,

- domes deputāts A.Ābelītis,

- domes deputāte I.Blaua,

- domes revīzijas un audita nodaļas vadītāja Z.Gorenko.

4. Izveidot nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k-2 izsoles sagatavošanas darba grupu šādā sastāvā:

- domes Juridiskās nodaļas vadītāja E.Rakiša,

- domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja V.Zvejniece,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja G.Jubele,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vecākā referente S.Brauere,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas referente I.Strūberga.

5. Apstiprināt nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k-2 izsoles noteikumus saskaņā ar 1.pielikumu un turpmākas izmantošanas noteikumus saskaņā ar 2.pielikumu.

6. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k-2 izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

7. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Jūrmalas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele Banka”, kods PARXLV22.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2


Lejupielāde: DOC un PDF