Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2011.gada 29.septembra 444.lēmumu

2011.gada 30.jūnijāNr. 312

protokols Nr. 11, 41. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā,
Kalnciema ielā 20-5 atsavināšanu

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Kalnciema ielā 20 sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu *** un kopējo platību 1036 m2, trīs dzīvojamām mājām ar kadastra apzīmējumu ***, ***, ***, trīs šķūņiem ar kadastra apzīmējumu ***, ***, ***, tualeti ar kadastra apzīmējumu *** un garāžu ar kadastra apzīmējumu ***. Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2003.gada 03.oktobra lēmumu īpašuma tiesības uz kopīpašuma ½ domājamo daļu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2007.gada 25.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz ¼ domājamo daļu nostiprinātas V. A.L. un uz ¼ domājamo daļu nostiprinātas I.L. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000112004.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 24.panta piekto daļu kopīpašumā esošais nekustamais īpašums sadalīts piecos dzīvokļa īpašumos un 1 neapdzīvojamā telpā. Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 07.aprīļa lēmumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Jūrmalā, Kalnciema ielā 20-5 ar kadastra numuru 1300 900 7772 - dzīvoklis Nr.5 kopējā platībā 30,5 m2, dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums ***), 305/1913 domājamās daļas no mājas funkcionāli saistītām būvēm – šķūņa (kadastra apzīmējums ***), šķūņa (kadastra apzīmējums ***), tualetes (kadastra apzīmējums ***), šķūņa (kadastra apzīmējums ***) un zemes (kadastra apzīmējums ***) 305/2063 domājamās daļas, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0011 2004 -5.

Akciju sabiedrības „BDO” aprēķinātā dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20-5 tirgus vērtība 2011.gada 19.maijā ir Ls 11300, tostarp zemesgabala kopīpašuma 305/2063 domājamās daļas vērtība Ls 10700, apbūves Ls 600.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 30.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2011.gada 21.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.1-58/05), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu Jūrmalā, Kalnciema ielā 20-5 ar kadastra numuru 1300 900 7772 - dzīvoklis Nr.5 kopējā platībā 30,5 m2, dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums ***), 305/1913 domājamās daļas no mājas funkcionāli saistītām būvēm – šķūņa (kadastra apzīmējums ***), šķūņa (kadastra apzīmējums ***), tualetes (kadastra apzīmējums ***), šķūņa (kadastra apzīmējums ***) un zemes (kadastra apzīmējums ***) 305/2063 domājamās daļas - pārdodot to izsolē.

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20-5 nosacīto cenu Ls 11300 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti latu), tostarp zemesgabala 305/2063 domājamās daļas vērtība Ls 10700, apbūves Ls 600.

3. Izveidot dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20-5 izsoles komisiju šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs izpilddirektors V.Vītoliņš,

komisijas locekļi:

- domes deputāte, priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos L.Loskutova,

- domes deputāts, priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītis,

- domes deputāts I.Ančāns,

- domes deputāts A.Ābelītis,

- domes deputāte I.Blaua,

- domes Revīzijas un audita nodaļas vadītāja Z.Gorenko.

4. Izveidot dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20-5 izsoles sagatavošanas darba grupu šādā sastāvā:

- domes Juridiskās nodaļas vadītāja E.Rakiša,

- domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja V.Zvejniece,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja G.Jubele,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vecākā referente S.Brauere,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas referente I.Strūberga.

5. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20-5 izsoles noteikumus saskaņā ar 1.pielikumu un turpmākas izmantošanas noteikumus saskaņā ar 2.pielikumu.

6. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20-5 izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

7. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele Banka”, kods PARXLV22.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 8.5. apakšpunkts grozīts ar domes 2011.gada 29.septembra 444.lēmumu

Pielikums Nr.2


Lejupielāde: DOC un PDF