Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 11.augustāNr. 351

protokols Nr. 15, 1. punkts

Par zemes gabala lietošanas maksu V.L.

Atbilstoši ierakstam Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4976, zemes gabala Jūrmalā, Slokas ielā 57 A (kadastra numurs ***) īpašniece ir V. L. Zemes gabala kopējā platība ir 9335 m2. Zemes gabalam ir noteikts apgrūtinājums – iznomāt zemesgabala daļu ēkas īpašniekiem.

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz ēku, sociālo dzīvojamo māju (kadastra apzīmējums ***), Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000283793. Nodalījuma 1.2.ierakstā ir konstatēts, ka ēka saistīta ar zemes gabalu, kura īpašniece ir V.L.

Starp zemes gabala īpašnieci un sociālās mājas īpašnieku pastāv piespiedu nomas tiesiskās attiecības. Jūrmalas pilsētas dome2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.960 ir izteikusi gribu noslēgt nomas līgumu. Nomas līgums nav noslēgts zemesgabala īpašnieces iebildumu dēļ. Pēc Jūrmalas pilsētas domes iniciatīvas ir ierosināta tiesvedība. Līdz brīdim, kad civilstrīds tiks civilprocesuālajā kārtībā atrisināts, Jūrmalas pilsētas dome pauž gribu samaksāt nomas maksu attiecībā uz tādu platību un tādā maksājumu apmērā, par kuru nepastāv strīds tiesā.

Ievērojot iepriekš minēto, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Samaksāt V. L. maksu par zemes gabala Jūrmalā, Slokas ielā 57 A (kadastra numurs ***) daļas 3069 m2 platībā lietošanu 5 apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības par 2011.gada pirmajiem trīs ceturkšņiem LVL 3645,97 apmērā.

2. Samaksāt V.L. maksu par lēmuma 1.punktā minētā zemesgabala daļas faktisko lietošanu periodā no 2003.gada 1.augusta līdz 2010.gada 31.decembrim LVL 2509,79 apmērā.

3. Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļai paredzēt finansējumu lēmuma izpildei.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram Valdim Vītoliņam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF