Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 15.oktobra 398.lēmumu

2011.gada 29.septembrīNr. 412

protokols Nr. 17, 7. punkts

Par Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 18.decembra nolikuma Nr.28 „Jūrmalas Kultūras centra nolikums” 5.2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2011.gada 21.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.1-58/05), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Kultūras centra sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Pilnvarot Jūrmalas Kultūras centra direktoru Agni Kristvaldu slēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

4. No lēmuma pielikuma 2.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

4.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

4.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājai L.Loskutovai.

6. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra lēmumu Nr.1266 „Par maksas pakalpojumiem Majoru kultūras namā”, 2008.gada 13.novembra lēmumu Nr.962 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas teātrī”, 2002.gada 19.jūnija lēmumu Nr.516 „Par maksas pakalpojumu cenām Kauguru kultūras namā” un 1999.gada 4.februāra lēmumu Nr.96 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas kultūras iestādēs”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 29.septembra lēmumu Nr.412

(protokols Nr.17, 7.punkts)

Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Maksa (Ls)

1.

Ieejas maksa

1.1.

Teātra izrādes*

1 persona

1.00-5.00

1.2.

Sarīkojumi – radošās tikšanās, koncerti, balles*

1 persona

1.00-7.00

2.

Telpu noma

2.1.

Raiņa ielā 110, Kauguru kultūras nams

2.1.1.

kinozāle (339 m2)

1 stunda

61.30

2.1.2.

kultūras nama vestibils (145 m2)

1 stunda

20.85

2.2.

Muižas ielā 7, Jūrmalas teātris

2.2.1.

lielā zāle (169 m2)

1 stunda

41.16

2.3.

Muižas ielā 6, Mākslinieku nams

2.3.1.

izstāžu zāle (88 m2)

1 stunda

30.68

2.3.2.

veranda (49 m2)

1 stunda

12.38

3.

Inventāra noma

3.1.

Tirdzniecības mājiņu noma

mājiņa/dienā

2.37

* - Jūrmalas Kultūras centra direktors ieejas maksu apstiprina katram pasākumam atsevišķi, pamatojoties uz pasākuma tāmi un prognozējamo apmeklētāju skaitu


Lejupielāde: DOC un PDF