Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 22.novembra 624.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2011.gada 29.septembrīNr. 415

protokols Nr. 17, 10. punkts

Par dalību ES atbalstītā projektā
„Ilgtspējīgs Pilsētas Attīstības Projekts”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un Ukrainas pašvaldības Ukrainkas aicinājumu iesaistīties kā partnerim, pamatojoties uz 2011.gada 14.septembra Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un kūrorta jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.1-64/08), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties kā partnerim „Ilgtspējīgs Pilsētas Attīstības Projekts” (Pielikumā projekta apraksts ) kopā ar vēl 5 partneriem.

2. Paredzēt, ka no 2012.gada janvāra līdz 2013.gada 1.februārim Jūrmalas pilsētas dome kopā ar projekta Partneriem - īstenos projektu, kura kopējās izmaksas sastāda 623 300,-EUR, t.sk. Jūrmalas pilsētas domes, kā projekta partnera projekta izmaksas sastāda 14140,- EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 80 % jeb 11 312,- EUR. Grozīts ar domes 2012.gada 22.novembra 624.lēmumu

3. Jūrmalas pilsētas domes projekta izmaksu daļas nodrošināšanai 2012.gada budžetā paredzēt 2828,-EUR. Grozīts ar domes 2012.gada 22.novembra 624.lēmumu

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju G.Truksni parakstīt visus projekta pieteikuma dokumentus, kas saistīti ar Jūrmalas pilsētas domes dalību projektā.

5. Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas vadītājai G.Ušpelei savlaicīgi sagatavot un iesniegt projektam nepieciešamos dokumentus Vadošajam partnerim līdz 2011.gada 3.oktobrim, kā arī nodrošināt projekta īstenošanu no Jūrmalas pilsētas domes kā partnera puses tā apstiprināšanas gadījumā.

6. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītājai L.Maziņai uzdot koordinēt un sekot līdzi projekta norisei.

7. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei I.Kundziņai nodrošināt finanšu darbības, finanšu atskaites un maksājumus projekta ietvaros.

8. Paredzēt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada budžetā visu projekta finansējuma atlikumu, kas atliek no 2012.gada projekta budžeta. Grozīts ar domes 2012.gada 22.novembra 624.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 29.septembra lēmumu Nr.415

(protokols Nr.17, 10.punkts)

Grozīts ar domes 2012.gada 22.novembra 624.lēmumu

Projekta kopējā summa: 623.300,- EUR

Jūrmalas pilsētas domes kā partnera daļa: 2828,- EUR

Programmas finansējums: 80%

Projekta vadošais partneris:

Ukrainkas pašvaldība(Ukraina)

Projekta partneri:

Ukrainas mazo pilsētu asociācija

CCC Kreatīvais Centrs(Ukraina)

Vietējo demokrātiju atbalsta fonds – Reģionālais Ļubļinas Centrs (Polija)

Novolukomi pilsētas pašvaldības izpildkomiteja (Baltkrievija)

Studentu-jauniešu padome (Gruzija)

Projekta termiņš:

· 2012.gada 1.februāris – 2013.gada 1.februāris

Projekta apraksts:

Veidot labvēlīgus nosacījumus ilgtspējīgai attīstībai mazās, depresīvās pilsētās:

· Stratēģisku plānošanas instrumentu, kurus izmantotu pilsoņi/sabiedrība, apzināšana

· Nostiprināt pašvaldību kapacitāti veidot un īstenot attīstības stratēģijas ar iedzīvotāju līdzdalību

· Pieredzes apmaiņa par labiem praktiskajiem piemēriem

Projekta rezultātā:

· Apgūst zināšanas par sociālekonomisko attīstības stratēģiju īstenošanu

· Ir iepazīstināti ar Polijas un Ukrainas stratēģisko pilsētu sociālekonomisko plānošanas instrumentu pielietošanu

· Apmācīti par labas valsts pārvaldības sešiem principiem, kas integrēti Polijas Programmā

· Finansiāls un tehnisks atbalsts 20 mini-projektu veidošanā, kurās vietējie iedzīvotāji tiktu iesaistīti pilsētu attīstības plānošanā

· Tiks izstrādāti un pieņemti, un tālāk īstenoti stratēģiskie pilsētu sociālie attīstības plāni

· Tiks veikti tulkojumi uz angļu un krievu valodās Jūrmalas plānošanas dokumentiem

· Izstrādāti Ukrainkai un Jūrmalas investīciju projektu piedāvājumi tūrisma un kūrortu nozares jomā

Projektā iekļautas aktivitātes:

1. Darbsemināri par pilsētu stratēģisko plānošanu un iedzīvotāju līdzdalību tajā, apmācību braucieni pa Ukrainu un Poliju.

2. Ārvalstu ekspertu piesaiste.

3. Veidojot stratēģiskos sociāl-ekonomiskos attīstības plānus konsultāciju organizēšana ar iedzīvotājiem un komersantiem.

4. Atbalsta programmu veidošana vietējām nevalstiskajām organizācijām.

5. Attīstīt un īstenot komunikāciju stratēģiju un aktivitātes.