Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 9.augusta 424.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 8.marta 119.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2011.gada 29.septembrīNr. 417

protokols Nr. 17, 12. punkts

Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda
atklātā projektu konkursā

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, pamatojoties uz 2011.gada 14.septembra Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un kūrorta jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.1-64/08), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda (ERAF) atbalsta programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.3.1.1.1. apakš aktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” ar projektu „Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos”.

2. 2012.gadā Jūrmalas pilsētas domei kā Projekta vadošajam partnerim kopā ar Projekta partneriem un ārpusprojekta partneriem īstenot Projektu, kura kopējās izmaksas sastāda Ls 118 669,60 (t.sk. PVN un ārpusprojekta partneru izmaksas par dalību Projekta aktivitātēs, kas ir Projekta neattiecināmās izmaksas), t.sk.:

2.1. Jūrmalas pilsētas domes kā Projekta vadošā partnera Projekta izmaksas sastāda Ls 28 848 (t.sk. PVN), ERAF finansējums sastāda 50% no attiecināmajām izmaksām;

2.2. Projekta partneru Projekta izmaksas sastāda Ls 84 417 (t.sk.PVN), ERAF finansējums sastāda 50% no attiecināmajām izmaksām (partneru saraksts un finansējuma dalījums pielikumā);

2.3. lai samazinātu Projekta partneru izmaksas par dalību Projekta aktivitātēs, tiek piesaistīti ārpusprojekta partneri. Ārpusprojekta partneru Projekta izmaksas par dalību Projekta aktivitātēs sastāda Ls 5 404,60 (t.sk.PVN), kas ir Projekta neattiecināmās izmaksas. Grozīts ar domes 2012.gada 9.augusta 424.lēmumu

3. Jūrmalas pilsētas domes projekta neattiecināmo izmaksu daļas priekšfinansēšanai 2012.gada pašvaldības budžetā paredzēt finansējumu 100% apmērā 700 LVL uz valūtu svārstību kursiem, kas vēlāk tiks sadalīts proporcionāli starp visiem partneriem.

4. Jūrmalas pilsētas domes projekta izmaksu daļas priekšfinansēšanai 2012.gada pašvaldības budžetā paredzēt finansējumu 100% apmērā 29 020 LVL (t.sk.PVN)

5. Paredzēt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada budžeta Projekta tāmē Projekta neattiecināmās izmaksas, kas sastāda 4 020,- Ls, t.sk.:

5.1. veselības apdrošināšana – 120,-Ls;

5.2. vīzas – 200,-Ls;

5.3. degvielas izdevumi braucieniem uz izstādēm kaimiņvalstīs 500,-Ls;

5.4. krāsainā un drukāta līmplēve – 2 920,- Ls;

5.5. prāmja biļetes transportlīdzeklim – 160,-Ls;

5.6. autostāvvietas izmaksas – 120,- Ls. Grozīts ar domes 2012.gada 9.augusta 424.lēmumu

6. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju G.Truksni parakstīt visus projekta pieteikuma dokumentus, kas saistīti ar Jūrmalas pilsētas domes dalību projektā.

7. Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas vadītājai G.Ušpelei uzdot sagatavot projekta pieteikumu iesniegšanai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā un sadarbības līgumus ar tūrisma uzņēmējiem par partnerību projektā, kā arī nodrošināt projekta vadību tā apstiprināšanas gadījumā.

8. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītājai L.Maziņai uzdot koordinēt un sekot līdzi projekta norisei.

9. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai (I.Kundziņa) nodrošināt finanšu darbības, atskaites un maksājumus projekta ietvaros.

10. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītim.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 29.septembra lēmumu Nr.417

(protokols Nr.17, 12.punkts)

Grozīts ar domes 2012.gada 8.marta 424.lēmumu

Projekta partneri

Projekta kopējās izmaksas, LVL (t.sk.PVN)

Vadošais partneris

Jūrmalas pilsētas dome

reģistrācijas Nr.

90000056357

28 848,-

[partneris 1]

SIA „Hotel Jūrmala SPA”

reģistrācijas Nr.

40003694427

17 730,-

[partneris 2]

SIA „BBH Investments”, viesnīca „Baltic Beach Hotel”

reģistrācijas Nr.

40103005735

9 874,-

[partneris 3]

SIA „Arbat Rīga”, viesnīca „Pegasa Pils”

reģistrācijas Nr.

40003098029

12 661,-

[partneris 4]

SIA „Baltijas Ceļojumu Grupa”

reģistrācijas Nr.

40003482252

2 244,-

[partneris 5]

SIA „Laimtūre”

reģistrācijas Nr.

40003522199

6 024,-

[partneris 6]

SIA „Latvia Tours”

reģistrācijas Nr.

40103042144

4 110,-

[partneris 7]

Biedrība „Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija”

reģistrācijas Nr.

40008020749

18 167,-

[partneris 8]

SIA „BELKOM” (Viesnīca “Lielupe”)

reģistrācijas Nr.

40103033989

1 408,-

[partneris 9]

Siguldas novada dome

reģistrācijas Nr.

90000048152

2 664,-

[partneris 10]

Carnikavas novada dome

reģistrācijas Nr.

90000028989

2 542,-

[partneris 11]

SIA “RIX Travel”

reģistrācijas Nr.

40103426660

3 972,-

[partneris 12]

SIA Nordmedtour

reģistrācijas Nr.

40103348192

3 021,-

Ārpusprojekta partneri

(Krievijas tūrisma aģentūras “Dialog”, “Baltikserviss”, “AB Club”, Latvijas tūrisma aģentūra “TAS Baltics”)

5 404,60

Kopējās Projekta izmaksas

118 669,60

Valūtu kursu svārstības

700,-

Kopējās projekta izmaksas ar valūtu kursu svārstību izmaksām

119 369,60