Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 20.oktobrīNr. 449

protokols Nr. 18, 7. punkts

Par atzinības izteikšanu airētājiem D.A. un L.Š.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.2.1. punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izteikt atzinību un piešķirt naudas balvu LVL 2000.00 (divus tūkstošus latus, 00 santīmus) pēc nodokļu nomaksas, Jūrmalas pilsētas iedzīvotājam D.A. (personas kods ***) par izcīnīto 1.vietu Pasaules U-23 airēšanas čempionātā, kas no 2011.gada 20. līdz 24.jūlijam notika Amsterdamā.

2. Izteikt atzinību un piešķirt naudas balvu LVL 2000.00 (divus tūkstošus latus, 00 santīmus) pēc nodokļu nomaksas, Jūrmalas pilsētas iedzīvotājam L.Š. (personas kods ***) par izcīnīto 1.vietu Pasaules U-23 airēšanas čempionātā, kas no 2011.gada 20. līdz 24.jūlijam notika Amsterdamā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF