Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 20.oktobrīNr. 450

protokols Nr. 18, 8. punkts

Par sadraudzības līguma noslēgšanu starp
Jūrmalas pilsētas domi un Aluštas pilsētas padomi (Ukraina)

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 2011.gada 14.septembra Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un kūrorta jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.1-64/08) un, ņemot vērā Aluštas pilsētas padomes ieinteresētību noslēgt sadraudzības līgumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt sadraudzības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Aluštas pilsētas padomi (Ukraina), ar mērķi turpmāk attīstīt savstarpēji izdevīgu sadarbību un veicināt draudzīgu partnerību starp abām pilsētām.

2. Pilnvarot Jūrmalas domes priekšsēdētāju G.Truksni parakstīt līgumu par sadraudzību starp Aluštas pilsētas padomi (Ukraina) un Jūrmalas pilsētas domi (Latvijas Republika).

3. Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un ārējo sakaru nodaļai īstenot šī lēmuma 1.punkta izpildi.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītim.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF