Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 20.oktobrīNr. 451

protokols Nr. 18, 9. punkts

Par dalību projektā „InPro”/
„Igaunijas un Latvijas piejūras kūrorta teritoriju attīstība
par modernām, ar vidi vērtīgām teritorijām, ar augstu apkalpošanas kvalitāti„
(Development of the Estonian and Latvian seaside resort areas
into a modern and environmentally valuable arena with high quality service)

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties kā partnerim projektā „InPro”/„Igaunijas un Latvijas piejūras kūrorta teritoriju attīstība par modernām, ar vidi vērtīgām teritorijām, ar augstu apkalpošanas kvalitāti” (Development of the Estonian and Latvian seaside resort areas into a modern and environmentally valuable arena with high quality service) (Pielikumā projekta apraksts) kopā ar vēl 2 partneriem.

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā no 2012.gada janvāra līdz 2013.gada jūnijam Jūrmalas pilsētas dome kopā ar projekta Partneriem - īstenos projektu, kura kopējās izmaksas sastāda 136 718,-EUR, t.sk. Jūrmalas pilsētas domes, kā projekta partnera projekta izmaksas sastāda 46 310,- EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 85 no attiecināmajām izmaksām;

3. Jūrmalas pilsētas domes projekta izmaksu daļas nodrošināšanai 2012.gada pašvaldības budžetā paredzēt 46 310,- EUR.

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju G.Truksni parakstīt visus projekta pieteikuma dokumentus, kas saistīti ar Jūrmalas pilsētas domes dalību projektā.

5. Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas vadītājai G.Ušpelei savlaicīgi sagatavot un iesniegt projektam nepieciešamos dokumentus vadošajam partnerim līdz projektu pieteikumu noteiktajam iesniegšanas termiņam, kā arī nodrošināt projekta īstenošanu no Jūrmalas pilsētas domes kā partnera puses tā apstiprināšanas gadījumā.

6. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītājai L.Maziņai uzdot koordinēt un sekot līdzi projekta norisei.

7. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības grāmatvedei I.Kundziņai nodrošināt finanšu darbības, finanšu atskaites un maksājumus projekta ietvaros.

8. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītim.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis



Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 20.oktobra lēmumu Nr.451

(protokols Nr.18, 9.punkts)

„InPro”/„Igaunijas un Latvijas piejūras kūrorta teritoriju attīstība par modernām, ar vidi vērtīgām teritorijām, ar augstu apkalpošanas kvalitāti”(Development of the Estonian and Latvian seaside resort areas into a modern and environmentally valuable arena with high quality service)

Projekta kopējā summa: 136 718,- EUR

Jūrmalas pilsētas domes kā partnera daļa: 46 310,- EUR

Programmas finansējums: 85%

ES finansējuma programma: EstLat

Projekta vadošais partneris:

Pērnavas pilsētas pašvaldība

Projekta partneri:

Jūrmalas pilsētas dome

Hāpsalu pilsētas pašvaldība

Projekta termiņš:

· 2012.gada janvāris – 2013.gada jūnijs

Projekta apraksts:

Veicināt piejūras kūrortpilsētu kultūrvēsturisko centru vides uzlabošanu, veidojot to par atraktīvām vietām uzņēmējiem, māksliniekiem, iedzīvotājiem un viesiem, izceļot šo vietu kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības.

Galvenais projekta mērķis ir veicināt kultūrvēsturisko centru kultūrvēsturisko mantojuma vērtību saglabāšanos, vizuālo pievilcīgu un atraktivitāti pilsētas iedzīvotāju, komersantu un viesu acīs.

Projekta rezultātā:

· tiks izstrādāta kultūrvēsturisko centru attīstības koncepcija un rīcības plāns domāts iedzīvotājiem, pašvaldības atbildīgajām struktūrvienībām, komersantiem, investoriem, māksliniekiem, suvenīru tirgotājiem(tai skaitā saistošie noteikumi),

· vienota piejūras kūrorta zīmola rokasgrāmatas izveide, kādām jāizskatās tirdzniecības vietām, tūrisma materiāliem, mājas lapām utt.),

· izstrādājot koncepciju paredzēt investīciju īstenošanu kultūrvēsturiskā centra pilsētvides uzlabošanai,

· kultūras tūrisma maršruta kartes pa vēsturisko centru, interneta spēle par kultūrvēsturisko centru,

· lai mazinātu piejūras kūrorta sezonalitātes problēmu visos kultūrvēsturiskajos centros tiks rīkota Ziemas diena ar veselības ārstniecības iestāžu programmu izpārdošanas gadatirgu un ceļojošām fotoizstādēm par visu 3 piejūras kūrortu piedāvājumu ziemas periodā.


Lejupielāde: DOC un PDF