Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 7.jūnija 275.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2011.gada 20.oktobrīNr. 452

protokols Nr. 18, 10. punkts

Par dalību Eiropas Sociālā Fonda projektu konkursa 1.5.2.2.3. apakšaktivitātē
„Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumu Nr.962 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”” un Sabiedrības integrācijas fonda 2011.gada 23.septembrī izsludināto trešo atklāto projektu iesniegumu atlasi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties Eiropas Sociālā Fonda (ESF) projektu konkursa 1.5.2.2.3. apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ar projektu „Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā”.

2. Noteikt projekta kopējās izmaksas LVL 25 000, saskaņā ar pielikumu, kur ESF finansējums ir 100% apmērā. Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 275.lēmumu

3. Priekšfinansējumu projekta noslēguma maksājumam LVL 2 500 (10%) apmērā paredzēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžetā. Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 275.lēmumu

4. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu.

5. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai.

6. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītim. Svītrots ar domes 2012.gada 7.jūnija 271.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 20.oktobra lēmumu Nr.452

(protokols Nr.18, 10.punkts) Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 271.lēmumu

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļa

Projekta nosaukums

Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanai

Kopējais projekta finansējums

25 000.00

Pozīcija / gads

2010

2011

2012

2013

2014

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

0

0

0

0

0

0

20 000

7 500

0

Atlikums gada sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

no valsts budžeta

0

0

0

0

0

no ES fonda

0

0

0

0

no ārvalstu finanšu palīdzības

0

0

0

0

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

2 500

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

0

0

0

0

Valsts budžeta līdzfinansējums, t.sk.:

0

0

0

0

0

0

uzturēšanas izdevumu transferti par valsts budžeta līdzdalības maksājuma daļu

0

0

0

0

0

0

kapitālo izdevumu transferti par valsts budžeta līdzdalības maksājuma daļu

0

0

0

0

0

ES struktūrfondu finansējums, t.sk.:

0

0

0

0

0

0

20 000

5 000

uzturēšanas izdevumu transferti par ES struktūrfondu finansēto daļu

0

0

0

0

0

0

20 000

5 000

kapitālo izdevumu transferti par ES struktūrfondu finansēto daļu

0

0

0

Ārvalstu finanšu palīdzības finansējums

0

0

0

0

0

0

IZDEVUMI kopā

0

0

0

0

0

0

20 000

5 000

0


Lejupielāde: DOC un PDF