Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 7.jūnija 275.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2011.gada 20.oktobrīNr. 452

protokols Nr. 18, 10. punkts

Par dalību Eiropas Sociālā Fonda projektu konkursa 1.5.2.2.3. apakšaktivitātē
„Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumu Nr.962 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”” un Sabiedrības integrācijas fonda 2011.gada 23.septembrī izsludināto trešo atklāto projektu iesniegumu atlasi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties Eiropas Sociālā Fonda (ESF) projektu konkursa 1.5.2.2.3. apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ar projektu „Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā”.

2. Noteikt projekta kopējās izmaksas LVL 20 691,20 saskaņā ar pielikumu, kur ESF finansējums ir 100% apmērā. Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 275.lēmumu

3. Priekšfinansējumu projekta starpposma maksājumam LVL 2 500 apmērā paredzēt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada budžetā.. Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 275.lēmumu

4. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu.

5. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai.

6. Svītrots ar domes 2012.gada 7.jūnija 271.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 20.oktobra lēmumu Nr.452

(protokols Nr.18, 10.punkts) Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 271.lēmumu

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Jūrmalas pilsētas dome

Projekta nosaukums

„Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā” (Vienošanās Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/082/90)

Funkcionālās klasifikācijas kods

04.900

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu:

LVL 20 691.20 / 100% ESF finansējums/ apgūs 2012.gadā - 11 139 LVL/ apgūs 2013.gadā - 9 553 LVL

Pozīcija / gads

2011.gada gaidāmā izpilde

2012.

2013.

2014.

2015.

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

0

0

4 138

4 661

2 340

11 139

12 053

0

0

Atlikums gada sākumā, t.sk.

0

0

3 586

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no ES fonda

3 586

no ārvalstu finanšu palīdzības

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

2 500

2 500

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0.)

4 138

2 161

2 340

8 639

12 053

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Pārējie pašvaldības budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti (18.6.9.0.)

0

IZDEVUMI kopā

0

0

552

8 247

2 340

11 139

9 553

0

0

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

3 586

0

0

0

2 500

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

0

3 586

0

0

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

0

0

0

0

2 500