Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 20.oktobrīNr. 453

protokols Nr. 18, 11. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.jūlija lēmumā Nr.522
„Par atbalstu projektam „Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas
infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana””

Lai uzlabotu mācību vidi, veicinātu izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām darba un sadzīves prasmju attīstīšanu, nodrošinātu kvalitatīvu pedagoģisko procesu, uzlabojot Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas infrastruktūru un aprīkojumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.jūlija lēmumā Nr.522 „Par atbalstu projektam „Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”” papildinot to ar 5., 6., 7., un 8.punktiem šādā redakcijā:

„5. Noteikt, ka projekta ,,Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” kopējais finansējums ir 174 603 LVL, tai skaitā attiecināmās izmaksas 98 392 LVL apmērā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.940 14.punktu par ERAF 100% finansējumu no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas un neattiecināmās izmaksas 76 211 LVL, saskaņā ar pielikumu.

6. Paredzēt 2011.gada pašvaldības budžetā līdzfinansējuma daļu 37 405 LVL apmērā un 2012.gada budžetā līdzfinansējuma daļu 38 806 LVL apmērā neattiecināmo izmaksu segšanai Internātskolas Internāta piebūves celtniecībai Jūrmalā, Dzirnavu ielā 59.

7. Jūrmalas pilsētas domes Būvniecības nodaļai nodrošināt projekta būvniecības īstenošanu.

8. Projekta ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītim.

2. Svītrot lēmuma 2., 3., 4.punktus.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 20.oktobra lēmumu Nr.453

(protokols Nr.18, 11.punkts)

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Jūrmalas pilsētas dome

Projekta nosaukums

Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu:

Kopējais finansējums ir 174 603 LVL, tai skaitā attiecināmās izmaksas 98 392 LVL un neattiecināmās izmaksas 76 211 LVL.

Pozīcija / gads

2011.gada gaidāmā izpilde

2012.

2013.

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

19 537

14 759

46 452

75 498

18 357

155 066

0

Atlikums gada sākumā, t.sk.

16 727

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no ES fonda

16 727

no ārvalstu finanšu palīdzības

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

14 759

46 452

15 000

76 211

Valsts budžeta līdzfinansējums, t.sk.:

0

0

0

0

0

uzturēšanas izdevumu transferti par valsts budžeta līdzdalības maksājuma daļu

0

0

kapitālo izdevumu transferti par valsts budžeta līdzdalības maksājuma daļu

0

0

ES struktūrfondu finansējums, t.sk.:

2 810

0

0

60 498

18 357

78 855

uzturēšanas izdevumu transferti par ES struktūrfondu finansēto daļu

60 498

60 498

kapitālo izdevumu transferti par ES struktūrfondu finansēto daļu

2 810

18 357

18 357

Ārvalstu finanšu palīdzības finansējums

0

IZDEVUMI kopā

32 569

121 864

2 920

16 576

674

142 034

0

2000

Preces un pakalpojumi

0

520

660

0

1 180

2200

Pakalpojumi

0

520

660

0

1 180

2230

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi

0

320

380

0

700

2231

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana

320

380

700

2270

Citi pakalpojumi

0

200

280

0

480

2279

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi

200

280

480

5000

Pamatkapitāla veidošana

121 864

2 400

15 916

674

140 854

5200

Pamatlīdzekļi

121 864

2 400

15 916

674

140 854

5230

Pārējie pamatlīdzekļi

0

1 500

15 132

0

16 632

5231

Transportlīdzekļi

26 530

0

5233

Bibliotēku krājumi

500

500

1 000

5238

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

3 800

3 800

5239

Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi

1 000

10 832

11 832

5250

Kapitālais remonts un rekonstrukcija

6 039

121 864

900

784

674

124 222


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF