Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 20.oktobrīNr. 456

protokols Nr. 18, 15. punkts

Par atzinumu meža zemes transformācijai
zemesgabalā Jūrmalā, Grāvju ielā 38

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumu Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi” 23.punktu, Jūrmalas pilsētas dome sniedz atzinumu par transformācijas pamatotību un par iesniegumā norādītās plānotās darbības un plānotā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa atbilstību pašvaldības teritorijas plānojuma atļautajai (plānotajai) teritorijas izmantošanai un detālplānojumam.

Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības 2011.gada 9.septembra iesniegumu Nr.6.7/1319, Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija saistošajiem noteikumiem Nr.34 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Grāvju ielā 38 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (publikācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2007.gada 20.jūlijā) un 2011.gada 2.septembra Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas lēmumu Nr.1383 - saskaņoto skiču projektu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt, ka meža zemes transformācija zemesgabalā Jūrmalā, Grāvju ielā 38 (kadastra Nr.13000147213) 1.kvartāla 1.nogabalā 0,0481 ha platībā atbilst pašvaldības teritorijas plānojuma atļautajai (plānotajai) teritorijas izmantošanai, detālplānojumam un nekustamā īpašuma lietošanas mērķim.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF