Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 20.oktobrīNr. 460

protokols Nr. 18, 19. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Dāvja ielā 22

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības (nodokļu maksātāja kods 90000056357) 2010.gada 6.oktobra iesniegumu Nr.1.1-33/4789 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējumi 1300 016 4501 001, 1300 016 4501 003, 1300 016 4501 008, 1300 016 4501 009) un palīgēkas (būves kadastra apzīmējumi 1300 016 4501 006, 1300 016 4501 007) Jūrmalā, Dāvja ielā 22, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2011.gada 7.oktobra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Ēkas lit.002, lit.004, lit.005, lit.010, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 2.jūnija lēmumu Nr.250 „Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dāvja ielā 22” un VKPAI atzinumu Nr.11-06/377 atļauts nojaukt.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietas, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts (Nr.100000111894, Nr.4681), būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, akts par ugunsgrēku Nr.22/11-p-57.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2011.gada 7.oktobra protokolu Nr.11, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (nodokļu maksātāja kods 90000056357) atļaut nojaukt dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējumi 1300 016 4501 001, 1300 016 4501 003, 1300 016 4501 008, 1300 016 4501 009) un palīgēkas (būves kadastra apzīmējumi 1300 016 4501 006, 1300 016 4501 007) Jūrmalā, Dāvja ielā 22.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF