Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 20.oktobrīNr. 462

protokols Nr. 18, 21. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Rotas ielā 16

Pamatojoties uz A.B. (dzimis ***) 2011.gada 29.augusta iesniegumu ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku lit.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 004 3704 001) Jūrmalā, Rotas ielā 16, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2011.gada 6.septembra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.852, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, bankas izziņa Nr.315TO00-328A, Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas izziņa Nr.9-21/780.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/2013 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2011.gada 6.septembra protokolu Nr.09,Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam A.B. (dzimis ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku lit.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 004 3704 001) Jūrmalā, Rotas ielā 16.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF