Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 20.oktobrīNr. 463

protokols Nr. 18, 22. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54

Pamatojoties uz O.K. (personas kods ***) 2011.gada 2.septembra iesniegumu ar lūgumu atļaut nojaukt palīgēkas - šķūņus lit.031, lit.032, lit.033, lit.034 (būves kadastra apzīmējumi 1300 014 6020 031, 1300 014 6020 032, 1300 014 6020 033, 1300 014 6020 034) Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2011.gada 6.septembra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.100000140706, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/2013 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2011.gada 6. septembra protokolu Nr.09,Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam O.K. (personas kods ***) atļaut nojaukt palīgēkas - šķūņus lit.031, lit.032, lit.033, lit.034 (būves kadastra apzīmējumi 1300 014 6020 031, 1300 014 6020 032, 1300 014 6020 033, 1300 014 6020 034) Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF