Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 20.oktobrīNr. 468

protokols Nr. 18, 32. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 3
domājamās daļas nomas līguma pagarināšanu ar V.M.

Īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 3 ar kadastra numuru 1300 006 1403, kopējā platībā 17005 m2, 357/1000 domājamām daļām nostiprinātas Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas konsistorijai ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 28.februāra lēmumu un uz 643/1000 domājamām daļām - Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 21.jūlija lēmumu, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.5796.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 8.maija lēmumu Nr.344 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Babītes ielā 3”, sadalot zemesgabalu Jūrmalā, Babītes ielā 3 17005 m2 platībā, atdalīts zemesgabals Jūrmalā, Babītes ielā 3 15905 m2 platībā dzīvojamo māju uzturēšanai, nosakot, ka zemesgabala 0,6875 domājamās daļas 10935 m2 platībā ir piekrītošas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai un zemesgabala 0,3125 domājām daļām 4970 m2 platībā piederošas Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas konsistorijai.

2009.gada 1.jūnijā ar V.M. noslēgts neapdzīvojamās telpas Nr.54 (garāža ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1403 014) Jūrmalā, Babītes ielā 3 pirkuma līgums.

2009.gada 14.septembrī ar V.M. noslēgts zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 3 Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās daļas 82 m2 platībā nomas līgums līdz 2011.gada 7.decembrim garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1403 014 uzturēšanai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2011.gada 20.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt līgumu ar V.M. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 3, kadastra apzīmējums 1300 006 1403, kopējā platība 15905 m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās daļas 82 m2 platībā nomu uz vienu gadu garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1403 014 (neapdzīvojamā telpa Nr.54) uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2009.gada 14.septembra līgumā Nr.1.1-16.3.1/701.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF