Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 20.oktobrīNr. 471

protokols Nr. 18, 37. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799
„Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Dūņu ceļš 2 (kadastra apzīmējums 1300 026 6108) sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 11275 kv.m. Uz zemesgabala atrodas 6 būves: administratīvā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6108 001, mācību korpuss ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6108 002, saimniecības korpuss ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6108 003, mācību korpuss ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6108 004, noliktava ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6108 005, siltumnīca ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6108 006.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra rīkojumu Nr.342 „Par valsts nekustamā īpašuma Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā”, 2011.gada 12.oktobrī ar pieņemšanas nodošanas aktu nekustamais īpašums Jūrmalā, Dūņu ceļš 2 tika pārņemts pašvaldības īpašumā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, lai nodrošinātu Jūrmalas pašvaldības nekustamo īpašumu racionālu un lietderīgu apsaimniekošanu, Jūrmalas pilsēta dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā” papildinot 5.pielikumu ar adresi: Jūrmalā, Dūņu ceļš 2.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) sagatavot vienošanos par grozījumiem 2002.gada 2.janvārī ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Sociālās aprūpes centrs „Saulstari”” noslēgtajā pilnvarojuma līgumā Nr.24.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF