Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr. 524

protokols Nr. 24, 4. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
(projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” īstenošanai)

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Jūrmalas pilsētas domei ņemt kredītu 2012.gadā Ls 673 226 apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” īstenošanai.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams 5 gados, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2013.gada 30.septembri.

3. Noteikt, ka kredīta atmaksa tiek garantēta ar budžeta līdzekļiem.

4. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra lēmumu Nr.60 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF