Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr. 526

protokols Nr. 24, 8. punkts

Par nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņu pagarināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 5.punktu un 24.panta pirmās daļas 1.punktu un 13.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atlikt Dz.K. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu Ls 242.39 (samaksas termiņš 2011.gada 15.novembrīs, kas bija noteikts ar 2011.gada 29.septembra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.411 „Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu”) uz laiku līdz 2011.gada 15.decembrim, par īpašumu Jūrmalā, ***, kadastra apzīmējumu *** (pamats – Dz.K. pilnvarotās personas, zvērinātas advokātes I.S., prakses vieta Zvērinātu advokātu birojā „Lešinskis&Partneri” 2011.gada 11.novembra iesniegums (nodokļa administrācijai iesniegts 2011.gada 14.novembrī).

2. Pagarināt S.H. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu par zemi - Ls 40.60 no 2011.gada 15.novembra līdz 2012.gada 15.februārim par īpašumu Jūrmalā, *** (kadastra numurs ***) un par ēku Ls 3.44 no 2011.gada 15.novembra līdz 2012.gada 15.februārim par īpašumu Jūrmalā, ***, kadastra numurs *** (pamats – S.H. 2011.gada 10.novembra iesniegums (nodokļa administrācijai iesniegts 2011.gada 10.novembrī).

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta septīto daļu, termiņa sadalīšanas gadījumos tiek aprēķināta nokavējuma nauda vienas ceturtās daļas apmērā no šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas par katru dienu visā kavējuma periodā. Ja, pagarinājuma termiņam beidzoties, nodokļu maksātājs nokavētos maksājumus nav pilnā apmērā samaksājis vai samaksas termiņus pagarinājis šajā pantā noteiktajā kārtībā, nokavējuma nauda par parāda nesamaksāto daļu visā kavējuma periodā tiek aprēķināta vispārējā kārtībā un parāds tiek piedzīts bezstrīda kārtībā.

4. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta sesto daļu, nokavēto nodokļa maksājumi veicami, maksājot proporcionāli pamatparādu un nokavējuma naudu.

5. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta 12.daļu, ja nodokļu maksātājs neievēro lēmumā par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu noteiktos termiņus, nodokļu administrācijai ir tiesības atcelt lēmumu par samaksas termiņa pagarināšanu.

6. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta astoto daļu, nokavēto nodokļu samaksas termiņu pagarinājums neatbrīvo maksātāju no pienākuma veikt kārtējos nodokļu maksājumus pilnā apmērā un nodokļu likumos noteiktajos termiņos.

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas iela 6, LV-1010), iesniedzot pieteikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF