Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2013.gada 21.februāra 59.lēmumu

2011.gada 15.decembrīNr. 527

protokols Nr. 24, 9. punkts

Par izglītības iestāžu vadītāju amata
likmju finansēšanu no valsts mērķdotācijas

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7.1.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta noteikumu Nr.1 „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 3.6.1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt ar 2012.gada 1.janvāri Jūrmalas pilsētas domes izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgas saskaņā ar pielikumu.

2. Noteikt, ka maksimālais mēnešalgas apmērs izglītības iestāžu vadītājiem nepārsniedz 950,- Ls (deviņi simti piecdesmit lati).

3. Pielikuma 17. un 18.punktos minēto izglītības iestāžu vadītājiem mēnešalgu izmaksas avoti tiek noteikti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4. Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 7.oktobra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.687 „Par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju finansēšanu no valsts mērķdotācijas”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 15.decembra lēmumu Nr.527

(protokols Nr.24, 9.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgas

n.p.k.

Izglītības iestāde

Mēnešalga, latos

Valsts mērķdotācija

Pašvaldības līdzekļi

KOPĀ

1

Jūrmalas Alternatīvā skola

578

102

680

2

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

576

104

680

3

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

827

827

4

Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola

621

59

680

5

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

785

785

6

Jūrmalas pilsētas speciālā internātpamatskola

569

111

680

7

Jūrmalas sākumskola „Atvase”

950

950

8

Jūrmalas vakara vidusskola

928

928

9

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

763

763

10

Ķemeru vidusskola

457

223

680

11

Majoru vidusskola

725

725

12

Pumpuru vidusskola

812

812

13

Sākumskola „Ābelīte”

393

300

693

14

Sākumskola „Taurenītis”

455

300

755

15

Slokas pamatskola

739

739

16

Vaivaru pamatskola

535

145

680

17

Jūrmalas Mūzikas vidusskola

508

172

680

18

Jūrmalas Mākslas skola

471

209

680


Lejupielāde: DOC un PDF