Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr. 528

protokols Nr. 24, 12. punkts

Par sociālo dzīvokļu statusa piešķiršanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”, un vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 12.augusta lēmuma Nr.786 „Par nolikuma par sociālām dzīvojamām mājām un kārtības, kādā personas reģistrē un uzskaita sociālās mājas dzīvokļu rindā apstiprināšanu” un 1999.gada 7.oktobra lēmuma Nr.985 „Par sociālo dzīvokļu nolikuma apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības īpašumā esošam dzīvoklim Jūrmalā, Talsu šoseja 31 korp.4 dz.32.

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītājai L.Grobiņai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF