Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr. 529

protokols Nr. 24, 13. punkts

Par sociālo dzīvojamo telpu īres
līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”, un vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 12.augusta lēmuma Nr.786 „Par nolikuma par sociālām dzīvojamām mājām un kārtības, kādā personas reģistrē un uzskaita sociālās mājas dzīvokļu rindā apstiprināšanu” un 1999.gada 7.oktobra lēmuma Nr.985„Par sociālo dzīvokļu nolikuma apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem – S.P. (7 cilv. 1965, dēli: 1990, 1995, 2004; meitas: 1993, 2001; mazdēls 1999) – Jūrmalā, ***.

2. Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumus saskaņā ar pielikumu.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītājai L.Grobiņai

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2011.gada 15.decembra lēmumu Nr.529

(protokols Nr.24, 13.punkts)

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds;

cilv. skaits ģimenē

Sociālās dzīvojamās platības adrese

Lēmums

1.

S.B.

5 cilv.( 1963; meitas: 1980, 1993, 1990; mazdēls: 1996)

***

(2,4 ist.)

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības res līgumu uz 6 mēnešiem

2.

T.I.

6 cilv. ( 1958; vīrs 1954, vīra māte 1926, meitas: 1988, 1998, mazdēls: 2009 )

***

(1,3 ist.)

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem.

3.

J.

E.-G.

7 cilv.( 1964; meita 1991, mazmeita 2011, dēli: 1984,1989, 1997, 2000)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem .

4.

M.G.

3 cilv. ( 1968, meita 1991, mazdēls 2010)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem.

5.

Ž.K.

5 cilv. (1973, meita 1990, dēli 1992,1998, mazdēls 2009)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem .


Lejupielāde: DOC un PDF