Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Ir grozījumi ar domes 2012.gada 7.jūnija 276.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2012.gada 3.maija 231.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2012.gada 16.februāra 67.lēmumu

2011.gada 15.decembrīNr. 531

protokols Nr. 24, 16. punkts

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita
limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē

Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” prasības, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2011.gada 7.decembra atzinumu (protokola Nr.1.1-59/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt 2012.gada zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētas administratīvajās robežās saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF