Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr. 533

protokols Nr. 24, 18. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumā Nr.811
„Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” II kārtas realizāciju”

Ievērojot Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2010.gada novembrī izstrādātos un 2011.gada 8.decembrī parakstītos grozījumus 2010.gada 25.oktobrī noslēgtajā Civiltiesiskajā līgumā par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta” īstenošanu, kas noteica Eiropas Savienības Kohēzijas fonda avansa maksājuma būtisku palielinājumu un 2011.gada 21.janvāra vēstuli Nr.4.2.5-05/669/532 par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu projektam, kas vienkāršoja kārtību, lai saņemtu proporcionāli starpmaksājumu atlīdzību no Kohēzijas fonda līdzekļiem un saskaņā ar 2011.gada 11.novembra Jūrmalas pilsētas domes projekta ieviešanas vienības sanāksmē pieņemto lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes ieguldījuma pārvirzīšanu no 2012. uz 2013.gadu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumā Nr.811 „Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” II kārtas realizāciju” izsakot lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

„5. Nodrošināt 2013.gadā Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu projektā LVL 2 142 917,81 (divi miljoni viens simts četrdesmit divi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit lati astoņdesmit viens santīms) apmērā.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF