Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr. 534

protokols Nr. 24, 19. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 17.aprīļa lēmumā Nr.64
„Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas valdes 1994.gada 17.marta lēmumā Nr.295”

Izskatot J.D. (personas kods ***) dzīvo ***, Jūrmalā, 2011.gada 28.jūlija iesniegumu, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā 2011.gada 16.augustā ar Nr.1.1-39/5433/D, kurā izteikts lūgums noņemt apgrūtinājumu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 63, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Ar Jūrmalas pilsētas valdes 1994.gada 17.marta lēmumu Nr.295 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Jomas ielā 63” ir izveidots nekustamais īpašums Jūrmalā, Jomas ielā 63 ar zemesgabalu 3716 kv.m platībā.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.64 „Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas valdes 1994.gada 17.marta lēmumā Nr.295” iepriekšējais lēmums ir papildināts, nosakot zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 63 apgrūtinājumus, tai skaitā - „nodrošināt iebraukšanas tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Konkordijas ielā 13 zemesgabala daļā pie ēkas „Vikings”, un iznomāt ēkas „Vikings” īpašniekam zemesgabala daļu 350 kv.m platībā saskaņā ar skici.”. Apgrūtinājums ir ierakstīts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.7041 III daļas 1.iedaļā (4.2.punkts): Nodrošināt iebraukšanas tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Konkordijas ielā 13 zemesgabala daļā pie ēkas „Vikings”, un iznomāt ēkas „Vikings” īpašniekam zemesgabala daļu 350 kv.m platībā. Pamats: 1997.gada 17.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.64 „Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas valdes 1994.gada 17.marta lēmumā Nr.295”.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jomas ielā 63 ar zemesgabala kopējo platību 3426 kv.m nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7041 J.D. - uz zemesgabala 32250/34260 domājamām daļām un uz namīpašumu, kas sastāv no sešām pamatceltnēm, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „AGEL” - uz zemesgabala 2010/34260 domājamām daļām, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2858 īpašuma tiesības nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „AGEL”uz kafejnīcas ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3113 001.

Šobrīd ēka „Vikings” Jūrmalā, Konkordijas ielā 13 ir nojaukta, tāpēc apgrūtinājums zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 63 nav aktuāls un ir atceļams. Jūrmalas pilsētas domes būvvalde 2009.gada 5.novembra izziņā Nr.14-9/281 apliecina, ka, apsekojot objektu Jūrmalā, Konkordijas ielā 13, ir konstatēts, ka būve ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3106 001 (ēka „Vikings”) un izbūves ar kadastra  apzīmējumiem 1300 009 3106 050, 1300 009 3106 051, 1300 009 3106 052 ir nojauktas. Nojaukšana veikta, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra lēmumu Nr.602 „Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Konkordijas ielā 13”, būvprojektu Nr.343, ko akceptējusi Jūrmalas pilsētas domes būvvalde 2008.gada 18.jūnijā, būvatļauju Nr.303, kas izsniegta 2009.gada 1.septembrī.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas likumiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 17.aprīļa lēmuma Nr.64 „Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas valdes 1994.gada 17.marta lēmumā Nr.295” 8.punkta 8.2.apakšpunktu.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF